Standard Informacji Niefinansowych (SIN) 2017

Standard Informacji Niefinansowych (SIN) 2017

17 października został oficjalnie opublikowany Standard Informacji Niefinansowych (SIN), który stworzono, aby ułatwić polskim spółkom obowiązkowe raportowanie informacji dotyczących zagadnień środowiska naturalnego, społecznych i pracowniczych. Standard jest regulacją środowiskową, której opracowanie było koordynowane przez Fundację Standardów Raportowania oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, a której jednym z patronów jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Korzystanie z SIN jest bezpłatne.

SIN umożliwia polskim spółkom wypełnienie obowiązków raportowania informacji niefinansowych określonych Dyrektywą 2014/95/UE, implementowaną do polskiego prawa ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r., poz. 61). SIN może być stosowany nie tylko przez spółki notowane na giełdzie, ale też przez inne przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje. Korzystanie z SIN jest bezpłatne.

Projekt Standardu był przedkładany w procesie konsultacyjnym szerokiemu gronu emitentów oraz instytucjom administracji centralnej, instytucjom infrastrukturalnym polskiego rynku kapitałowego oraz gronu organizacji zrzeszających różne grupy interesariuszy rynku kapitałowego.

SIN składa się z części podstawowej oraz pięciu aneksów uzupełniających:

  • Standard Informacji Niefinansowych SIN
  • Aneks 1: Interpretacje prawne dyrektywy 2014/95/UE SIN_ANEKS_1
  • Aneks 2: Matryca istotności SIN_ANEKS_2
  • Aneks 3: Interesariusze i kluczowe obszary odpowiedzialności  SIN_ANEKS_3
  • Aneks 4: Znaczenie mierników i ich doboru z punktu widzenia rynków kapitałowych SIN_ANEKS_4
  • Aneks 5: Szczegółowy opis obszarów  SIN_ANEKS_5