Raportowanie niefinansowe. Poradnik dla raportujących

Raportowanie niefinansowe. Poradnik dla raportujących

Poradnik powstał dzięki pracy i zaangażowaniu członków Grupy roboczej ds. raportowania niefinansowego zawiązanej z inicjatywy Polskiej Izby
Biegłych Rewidentów i CSRinfo. Dzięki współpracy wielu grup interesariuszy reprezentujących stronę rządową, biznes, samorząd zawodowy,
organizacje społeczne i środowiska akademickie możliwa była aktualizacja niniejszego poradnika.

>> POBIERZ: Raportowanie Niefinansowe_Poradnik dla raportujących