Branżowe studia przypadku – CSR w 4 branżach

Branżowe studia przypadku – CSR w 4 branżach

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2014

W czasie 5. Targów CSR światło dzienne ujrzało Branżowe Studium Przypadku – publikacja charakteryzująca specyfikę CSR w 4 branżach gospodarki – farmaceutycznej, pożyczkowej, handlu detalicznym i FMCG. Na każdą z nich udało się spojrzeć z perspektywy jednej z firm.

Poniżej prezentujemy krótkie komentarze dotyczące branż omówionych w analizie, a także relacje z 5. Targów CSR zawierające rozmowy z Partnerami Branżowymi wydarzenia. Publikacja dostępna jest tutaj.

CSR w farmacji – branżowe studium przypadku

Odpowiedzialność w branży farmaceutycznej wynika nie tylko z panującego trendu na rynku ale przede wszystkim ze specyfiki produktów jakie branża oferuje. Jakość produktów farmaceutycznych nierzadko decyduje o zdrowiu, a nawet życiu ludzi. Stąd, w przypadku tej branży należy mówić nie tylko o odpowiedzialności, ale także o szczególnym ryzyku, które towarzyszy firmom funkcjonującym na tym rynku. Często zdarza się, że branża farmaceutyczna wzbudza wiele emocji i nierzadko wystawiana jest na ocenę i ostrą krytykę.

W związku z tą szczególną odpowiedzialnością podmioty funkcjonujące w sektorze farmaceutycznym podlegają restrykcyjnym przepisom. Ustawodawca określa sposób prezentowania informacji o preparatach leczniczych oraz wskazuje te leki, które mogą być reklamowane społeczeństwu. Pod ciągłym nadzorem są również kwestie związane z bezpieczeństwem leków, choć warto podkreślić, że po nowelizacji ustawy „Prawo Farmaceutyczne” z sierpnia 2013 roku w Polsce zaostrzono przepisy, które mają na celu zapewnienie jeszcze większego bezpieczeństwa użytkowników leków. Nowelizacja daje pacjentom prawo zgłaszania bezpośrednio do firmy informacji o niepożądanych działaniach leków.

Wyzwania, z jakimi branża będzie musiała się zmierzyć to przede wszystkim: zwiększenie dostępu do leczenia, między innymi przez oferowanie tańszych leków; odbudowywanie zaufania pacjentów poprzez etyczny marketing, oferowanie bezpiecznych i najwyższej jakości produktów; odpowiadanie na potrzeby starzejącego się społeczeństwa; opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zarówno w zakresie wytwarzania skutecznych leków, które pozwolą na skuteczniejsze zwalczanie chorób, zwłaszcza tych, którym firmy farmaceutyczne nie potrafiły dotąd skutecznie stawić czoła (w przypadku przedsiębiorstw wytwarzających leki oryginalne), jak również wprowadzanie innowacji procesowych, technicznych, udoskonalających (w przypadku przedsiębiorstw wytwarzających leki generyczne).

CSR w finansach – branżowe studium przypadku

Sektor firm pożyczkowych obejmuje podmioty i działania istniejące poza tradycyjnym systemem bankowym i pomimo pojawiających się w debacie publicznej krytycznych opinii na ich temat stanowią one uzupełnienie rynku finansowego. Oferta kredytowa, kierowana do klientów, których cechuje relatywnie większe ryzyko i którzy nie mogą liczyć na kredyt bankowy stanowi istotny czynnik stymulujący popyt wewnętrzny i zmniejszający wykluczenie finansowe. Firmy pożyczkowe w Polsce nie działają według jednorodnego modelu biznesowego i mają różny profil ryzyka. Udzielają one pożyczek na bardzo różne okresy wahające się od jednego do kilkudziesięciu tygodni. Niemniej w sektorze firm pożyczkowych dominują niskokwotowe i krótkoterminowe pożyczki, co generuje relatywnie wysokie koszty stałe, a to z kolei wpływa na wysokość rat. Należy podkreślić, że poza firmami pożyczkowymi na rynku funkcjonują tzw. „chwilówki”, a różnica pomiędzy nimi dotyczy okresu na jaki udzielana jest pożyczka i wysokość jej kwoty.

Rynek firm pożyczkowych nie podlega tak restrykcyjnym przepisom jak sektor bankowy (firm pożyczkowych nie obowiązuje Ustawa „Prawo Bankowe”, nie są one objęte nadzorem KNF),niemniej trzeba podkreślić, że jest regulowany przepisami Prawa Cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o kredycie konsumenckim, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Ze względu na specyfikę sektora oraz jego znaczące problemy z wiarygodnością, rynek firm pożyczkowych będzie musiał przede wszystkim zmierzyć się z wyzwaniem budowania swojej wiarygodności wśród partnerów biznesowych i klientów. Wiązać się to będzie z podejmowaniem działań w zakresie edukacji finansowej, odpowiedzialnego marketingu, wprowadzenia i przestrzegania wysokich oraz transparentnych standardów obsługi Klienta, prowadzenia etycznego biznesu uwzględniającego budowanie uczciwych relacji zarówno z pracownikami jak i podmiotami z otoczenia.

CSR w FMCG – branżowe studium przypadku

Branża FMCG (ang. Fast Moving Consumer Goods) mając w swojej ofercie produkty codziennego użytku ma wpływ na to, „co je i jakimi środkami myje podłogę” niemalże każdy konsument. W związku z tym zakres oddziaływania branży na postawy konsumenckie jest znaczący. Z drugiej strony  zmieniające się warunki społeczne powodują, że przedsiębiorstwa oferujące dobra szybkozbywalne muszą stale dostosowywać swoją ofertę do oczekiwań klientów.

Branża dóbr szybkozbywalnych, podobnie jak i inne stoi przez wieloma wyzwaniami natury społecznej i środowiskowej. Jednym z nich jest oferowanie produktów mających pozytywny wpływ na zdrowie i jakość życia konsumentów. Oznacza to konieczność prowadzenia zakrojonych na szeroką skalę akcji informacyjnych i edukacyjnych, które uświadamiałyby klientów o roli i znaczeniu jedzenia dla organizmu. Innym wyzwaniem jest dbałość o odpowiedzialne pozyskiwanie malejących zasobów surowców naturalnych. Odpowiedzią na ten problem są przede wszystkim strategie zrównoważonego rozwoju wdrażane i realizowane zarówno przez same przedsiębiorstwa jak i przez całe łańcuchy dostaw.

Świadome wagi swoich oddziaływań przedsiębiorstwa z branży FMCG podejmują szereg działań mających na celu minimalizowanie negatywnych skutków swojej aktywności oraz doskonalących pożądane kierunki działania. Odpowiedzialność przedsiębiorstw tej branży to przede wszystkim umiejętność znalezienia równowagi między celami biznesowymi oraz celami społecznymi i środowiskowymi.

CSR w handlu detalicznym – branżowe studium przypadku

Branża handlu detalicznego wywiera znaczący wpływ na postawy konsumenckie. Rodzaj oferowanych produktów i sposób informowania o ich właściwościach, a także dostępność na półkach niejednokrotnie decydują o podjęciu decyzji zakupowej. Odpowiedzialność przedsiębiorstw zajmujących się handlem detalicznym rozciąga się na cały łańcuch dostaw. Wpływ wywierany przez branżę odzwierciedla się w kształtowanych relacjach z dostawcami, pracownikami oraz innymi podmiotami, bez których trudne czy wręcz niemożliwe byłoby realizowanie celów biznesowych.

Wyzwania, jakie stoją przed branżą dotyczą zarówno sfery ekonomicznej jak i wymiaru pozabiznesowego. Do najważniejszych z nich zaliczyć można: konieczność ograniczania negatywnego wpływu na środowisko (w tym redukcję emisji CO2, zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych i bardziej efektywną gospodarkę odpadami) w miejscach sprzedaży produktów, zarządzanie wpływami społecznymi i środowiskowymi w łańcuchu dostaw czy budowanie relacji z najbliższym otoczeniem.

Odpowiedzią branży na rodzące się wyzwania są różnorodne strategie działania i programy społeczne. Obliczanie śladu ekologicznego i związane z tym działania ograniczające emisję, podejmowanie dialogu i nawiązywanie trwałej współpracy z dostawcami oraz programy skierowane do klientów mające na celu wzrost świadomości ekologicznej czy zwracające uwagę na konkretne problemy społeczne jak np. marnowanie żywności to tylko przykłady realizowania przez firmy społecznej odpowiedzialności.

Publikacja to także szansa by przypomnieć sobie jedno z największych wydarzeń Polskiego CSR w tym roku – 5. Targów CSR!

Pobierz publikację „Branżowe studia przypadku”

Pliki do pobrania:

5.Targi_CSR_publikacja_targowa