Paulina Bednarz

Dyrektor ds. Projektów i Komunikacji

Wykształcenie: Wyższe

Doświadczenie:

Związana z Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” od 2003 roku.
Ukończyła kurs Banku Światowego pn. ”Wprowadzenie do Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – Polska”

O sobie: Współrealizowała szereg prac zw. ze wspieraniem procesu legislacyjnego, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz promowaniem SOB. Jest członkiem zespołu badawczego w projektach skupionych wokół etyki biznesu, legislacji, etyki w działalności przedsiębiorstw i samorządów, rozwoju MSP. Od 5 lat zajmuje się wdrażaniem standardu „Zatrudnienie Fair Play”. Posiada kompetencje trenerskie – prowadzenie licznych warsztatów, szkoleń i konferencji w ramach realizowanych projektów dla pracodawców, pracowników, administracji państwowej (szczebel lokalny i centralny) oraz organizacji pozarządowych. Jest współautorem wielu publikacji i raportów badawczych m.in. opracowania uwzględniającego elementy SOB w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz analizy nt. ekonomicznych korzyści wynikających ze stosowania SOB. Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku – Wydział Nauk Politycznych i MBA (HR) w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Obszar zainteresowań CSR:

Ekologia, Konsumenci, Raportowanie, Zrównoważony rozwój.

Profile są tworzone osobiście przez danych specjalistów lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza zgłoszenie profilu, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy specjalista może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.