Mieczysław Bąk

Dyrektor

Wykształcenie

Doktor nauk humanistycznych Polskiej Akademii Nauk

O sobie

Dyrektor w Biurze Polityki Gospodarczej Krajowej Izby Gospodarczej oraz Prezes Zarządu Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” KIG, która od 1993 r. zajmuje się promowaniem etyki w biznesie. Kierował m.in. badaniami w zakresie MSP – dostępu do źródeł finansowania, kultury prawnej, etyki biznesu, ubezpieczeń społecznych, fuzje i przejęcia firm, funkcjonowania organizacji przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, korupcji, Internetu, funkcjonowania regulacji prawnych, sponsorowanymi przez KIG, CIPE, PHARE, USAID, German Marshall Fund, Fundację im. F. Naumanna. Współpracuje z polskimi oraz międzynarodowymi instytucjami realizującymi programy pomocowe dla przedsiębiorstw sektora prywatnego. Wraz z zespołem Fundacji, na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, opracował Kodeks etyczny, który jest wzorem przy tworzeniu przez przedsiębiorców własnych kodeksów. Współautor Standardu Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Zatrudnienie Fair Play”, który ma na celu pomoc przedsiębiorcom nie tylko w stwarzaniu godziwych relacji i warunków pracy, ale także w podniesieniu ich świadomości w zakresie szeroko pojętej etyki w relacjach z pracownikami. Dr Bąk jest także Przewodniczącym Komisji Ogólnopolskiej programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, który od 1998 r. promuje etykę w działalności gospodarczej rozumianą jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową.

Obszar zainteresowań CSR

Ekologia, Konsumenci, Łańcuch dostaw, Raportowanie, Wolontariat pracowniczy.

Profile są tworzone osobiście przez danych specjalistów lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza zgłoszenie profilu, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy specjalista może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.