Enea

Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego. Zarządza pełnym łańcuchem wartości: od węgla w kopalni po gniazdko w domu Klienta. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii dla 2,5 mln Klientów. Do Enei Operator należy sieć dystrybucyjna energii elektrycznej w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju).

Grupa zatrudnia w całej Polsce ponad 15,5 tys. Pracowników, którzy tworzą innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny. Do Grupy Enea należą dwie ważne elektrownie systemowe wykorzystujące węgiel kamienny: Elektrownia Kozienice (mazowieckie) i Elektrownia Połaniec (świętokrzyskie). W ramach Grupy działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni.

W działalności biznesowej Grupa Enea od początku funkcjonowania uwzględniała oczekiwania otoczenia. Tak samo ważne były i są dla Enei dobre relacje z Pracownikami. Grupa powiązana jest historycznie z regionem Wielkopolski i zawsze aktywnie wspierała społeczności lokalne, jednakże były to większości działania z obszaru zaangażowania społecznego, w którym podejmowano wiele inicjatyw.

W 2010 r. rozpoczął się proces formalnego budowania Enei jako firmy odpowiedzialnej społecznie – zostało to ujęte jako narzędzie realizacji w dokumencie strategii biznesowej Grupy Enea. W 2010 r. powstała uszczegóławiająca strategię biznesową – strategia CSR Grupy Kapitałowej Enea. Powstała ona w procesie dialogu ze wszystkim spółkami Grupy oraz kluczowymi menedżerami. Obecnie Enea planuje jej aktualizację, by była spójna z nową, ogłoszoną jesienią 2016 r., strategią rozwoju Grupy Enea do 2030 r.

W 2012 r. Grupa Enea opublikowała po raz pierwszy „Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” za 2011 r. Miał on formę tradycyjnej publikacji. Za kolejne lata raporty CSR były już publikowane w formie online wg najnowszej wersji międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting Initiative – GRI G4 na poziomie aplikacji „Core”.

Również w 2012 r. Enea została przyjęta do międzynarodowej Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact, największej na świecie dobrowolnej inicjatywy na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju. Uczestnictwo w Global Compact to zobowiązanie do wprowadzenia w swojej działalności gospodarczej 10 zasad Global Compact tak, aby stały się częścią zarządzania, strategii, kultury i codziennych działań oraz do publikowania raz w roku sprawozdania lub raportu opisującego jak wdrażane są i przestrzeganie zasad Global Compact. Wszystkie raporty Grupy Enea dostępne na stronie internetowej projektu https://www.unglobalcompact.org/

Działania z obszaru zaangażowania społecznego Grupy Enea realizuje Fundacja Enea, która powstała w 2014 r. Fundacja jest podmiotem w Grupie uprawnionym do działań prospołecznych i realizuje działania w obszarze wsparcia edukacji, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki oraz realizując projekty aktywizujące społeczności lokalne. W 2016 r. Fundacja wsparła ponad 40 niekomercyjnych organizacji, a także realizując projekty autorskie m.in. akcję biegową skierowaną do pracowników Grupy Enea „Biegamy-Zbieramy-Pomagamy”, którzy poprzez start w zawodach przyczyniają się do zebrania punktów, przeliczanych na złotówki, wspierając charytatywne cele. W ramach Fundacji Enea realizowany jest również program wolontariatu pracowniczego, który zakłada działania związanym z wolontariatem kompetencyjnym: realizacją programów „Nie taki prąd straszny” oraz „Pierwsza pomoc – ratownictwo przedmedyczne”.

Główna siedziba Enei znajduje się w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1.

Więcej informacji na temat podejmowanych przez Eneę działań w obszarze odpowiedzialnego biznesu dostępnych jest na stronie poświęconej CSR w Enei: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes

Link do Raportu zrównoważonego rozwoju Grupy Enea za rok 2015: http://raportcsr.enea.pl/2015/pl