CEMEX

CEMEX jest wiodącym światowym producentem cementu, betonu towarowego oraz kruszyw. Koncern od ponad 100 lat dostarcza wysokiej jakości materiały budowlane klientom w ponad 50 krajach na pięciu kontynentach. CEMEX zatrudnia ponad 46.500 pracowników. Firma jest notowana na giełdach w Nowym Jorku (NYSE) i Meksyku (BMV).

W Polsce CEMEX obecny jest od marca 2005 roku. Przedmiotem działalności CEMEX Polska jest:

 • produkcja i sprzedaż cementu, betonu towarowego i kruszyw
 • sprzedaż domieszek chemicznych Isola
 • sprzedaż chemii budowlanej
 • usługi transportowe
 • usługi laboratoryjne

Działania społeczne podejmowane przez CEMEX Polska wynikają z globalnej strategii firmy oraz koncepcji jej zrównoważonego rozwoju. Od momentu rozpoczęcia działalności w Polsce w 2005 roku CEMEX realizuje koncepcję zrównoważonego rozwoju poprzez wspieranie lokalnych społeczności, w tym lokalnych organizacji pozarządowych oraz wspieranie aktywnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, których istnienie jest zagrożone.

Wiosną 2009 powołana została do życia Fundacja CEMEX Budujemy przyszłość. Głównym jej celem jest sprawniejsza realizacja społecznego zaangażowania i wspieranie ważnych przedsięwzięć obywatelskich po to aby coraz lepiej działać dla wspólnego dobra. Inicjatywy podejmowane przez CEMEX z myślą o lokalnych społecznościach i środowiskach społecznych, realizowane były w duchu idei: wspierać, by nie uzależniać; pomagać, aby wzmacniać.

W czterech konkursach grantowych przyznane zostały 93 granty o wartości 1,3 mln pln.

Fundacja „Budujemy przyszłość” została powołania w celu prowadzenia działalności na rzecz dobra publicznego w zakresie:

 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • pomocy społecznej w tym osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Powołanie naszej Fundacji to konsekwencja coraz głębszych relacji pomiędzy naszą Firmą a instytucjami społeczeństwa obywatelskiego, kolejny krok w stronę dialogu pomiędzy biznesem a organizacjami pozarządowymi i lokalnymi wspólnotami gdzie CEMEX prowadzi swoją działalność operacyjną.

Za swoją działalność Fundacja otrzymała Laur Odpowiedzialności jako dobrą praktykę CSR.

W aktywną pracę na rzecz lokalnych społeczności Fundacja CEMEX zaangażowała także swoich pracowników, inaugurując w  2011 roku Program Wolontariatu Pracowniczego.

Firma wydała pierwszy w branży cementowej w 2011 roku Raport Zrównoważonego Rozwoju. Prezentuje w nim swoje najważniejsze inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności i tworzenia budownictwa zrównoważonego.

Więcej informacji na stronach www.cemex.pl oraz www.budujemyprzyszlosc.org.pl.