Na czym polega Program Partnerstwa?

Współpraca z biznesem jest podstawą realizacji misji Forum Odpowiedzialnego Biznesu od piętnastu lat.

To warunek niezbędny dla rozwoju CSR w Polsce, który opiera się na zaangażowaniu firm i partnerstwach sektorowych i międzysektorowych, projektach realizowanych wspólnie z administracją publiczną, środowiskami akademickimi i organizacjami pozarządowymi. Program Partnerstwa, który jest głównym programem Forum Odpowiedzialnego Biznesu,  tworzą  firmy –  liderzy CSR. Przedsiębiorstwa będące w czołówce swoich branż ale też odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. To firmy, które chcą dzielić się wiedzą i zdobywać nowe kompetencje.

Program opiera się na trzech elementach: komunikacji i budowaniu relacji między firmami, włączaniu Partnerów do działań FOB oraz edukacji i wiedzy, kluczowej dla FOB, i dla naszych Partnerów. To  możliwość poznania dobrych praktyk, polskich i zagranicznych,  ale też prezentowania dokonań firm na zewnątrz. Udział w Programie Partnerstwa oznacza także networking, kontakty, które umożliwiają budowanie koalicji i partnerstw, ale też poznanie środowiska CSR.

Wspólnie z Partnerami pracujemy nad materiałami, które mają być nie tylko przydatne naszym Partnerom, ale również innym firmom, wykładowcom, studentom, dziennikarzom. Osobom zainteresowanym tematem, szukającym specjalistycznej wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.

Program Partnerstwa jest platformą blisko 50 firm z różnych branż, ulokowanych od Gdańska po Kraków, których łączy potrzeba  wspólnego działania na rzecz rozwoju CSR w Polsce. Co najważniejsze, firmy, które współpracują od wielu lat z FOB partycypują  w realizacji działalności misyjnej naszej organizacji. Dzięki ich zaangażowaniu ukazuje się co roku Raport Dobrych Praktyk, funkcjonuje portal odpowiedzialnybiznes.pl, możliwe są kolejne edycje programu Liga Odpowiedzialnego Biznesu, promocja tematu różnorodności w ramach Karty Różnorodności. Realnie przyczyniają się do upowszechniania CSR w Polsce.