Jury konkursu

Anna Błaszczak-Banasiak

Dyrektorka Zespołu do spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Adwokatka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu legislacji, międzynarodowego prawa publicznego i prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Polityki Zagranicznej na Akademii Dyplomatycznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. W latach 2013-2017 była członkinią zarządu Europejskiej Sieci Organów ds. Równego Traktowania „Equinet”.
Wieloletnia działaczka organizacji pozarządowych. Autorka i redaktorka licznych publikacji i raportów Rzecznika Praw Obywatelskich poświęconych realizacji zasady równego traktowania i niedyskryminacji.

Jakub Brdulak

Profesor w Uniwersytecie SWPS i SGH. Autor jednego z pierwszych doktoratów w Polsce na temat zarządzania wiedzą. W ramach stypendium doktorskiego w University of Denver (USA) badał wybrane organizacje amerykańskie pod kątem zarządzania wiedzą oraz zarządzania informacjami. Oprócz zarządzania wiedzą i informacją, jego aktywność obejmuje również obszar związany z zarządzaniem jakością w szkolnictwie wyższym. Członek Zarządu Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia (FJK) przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Ekspert Boloński przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (do 2014 roku), a obecnie ekspert delegowany przez MNiSW do tzw. Peer Learning Group w sprawie jakości kształcenia w ramach prac Procesu Bolońskiego. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Ekspert Litewskiej Komisji Akredytacyjnej (SKVC). Współpracuje z amerykańską organizacją pozarządową ASHOKA. Autor ponad 100 publikacji, głównie z zarządzania wiedzą i zarządzania w szkolnictwie wyższym. Prowadził zajęcia dla studentów w Rumunii, Turcji, Kanadzie, Belgii i na Łotwie.

Kuba Giedrojć

Zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan, odpowiada w niej za komunikację, wydarzenia, relacje członkowskie i rozwój organizacji. Od wielu lat zajmuje się problematyką relacji administracji i biznesu oraz wizerunku przedsiębiorców. Autor publikacji i badań z tego zakresu. Wcześniej pracował w Kancelarii Prezydenta RP, gdzie zajmował się relacjami z mediami. Autor książki „PR w administracji”. Jako ekspert ds. strategii komunikacji pracował w szeregu projektów biznesowych i społecznych, m.in. nagrodzonych Złotymi Spinaczami czy złotym EFFIE. Wykłada na SWPS, UW i WSAiB. Zapalony trener i coach, prowadzi szkolenia z zakresy train the trainers oraz treningi rozwojowe.

Anna Giza-Poleszczuk

Doktor habilitowany, prof. UW. Na Uniwersytecie Warszawskim pracuje od roku 1981. W latach 1994 – 2005 pracowała dodatkowo w dziedzinie badań rynkowych, marketingu i komunikacji. Doświadczenie wyniesione z prowadzenia praktycznie zorientowanych badań społecznych oraz przyjaznego przekazywania diagnoz naukowych szerszej publiczności stara się wykorzystać na rzecz zbliżenia nauki i praktyki, a w szczególności – na rzecz zwiększenia publicznej wiedzy o kwestiach społecznych. W sferze teorii, zajmuje się historią i współczesnością rodziny, problematyką kapitału społecznego i społecznej roli sportu. Aktualnie pełni funkcję Prorektora UW ds. rozwoju , a jej ambicją jest otwarcie Uniwersytetu na świat zewnętrzny.

Karolina Kędziora

Radczyni prawna, prezeska organizacji pozarządowej Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna oraz trenerka Programu Human Rights Education for Legal Professionals Rady Europy. Współautorka m.in. książki „Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu” C.H. Beck, 2010 r. oraz Komentarza do Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania, Wolters Kluwer, 2016. Nominowana do nagrody Profesjonaliści Forbesa 2013. Od 2016 r. członkini Komisji Prawa Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. W 2018 r. laureatka nagród – I wyróżnienie w konkursie „Prawnik Pro Bono 2017” organizowanym przez Centrum Pro bono i Tygodnik Rzeczpospolita, oraz „Złotego Paragrafu dla najlepszego Radcy Prawnego 2017” Dziennika Gazeta Prawna.

Ewa Lisowska

Profesor SGH, pracuje w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego. Prowadzi badania dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy, finansowej niezależności kobiet, motywacji do zakładania własnych firm. Wykłada zagadnienia związane z równością kobiet i mężczyzn w społeczeństwie oraz gender i ekonomią. Jedna z założycielek Międzynarodowego Forum Kobiet – stowarzyszenia właścicielek i menedżerek firm; jego prezeska w latach 1993-2006. Redaguje czasopismo „Kobieta i Biznes” ukazujące się od 1993 r. w polskiej i angielskiej wersji językowej. W latach 2004-2008 kierowała zespołem ekspertek i ekspertów opracowujących Gender Index – wskaźnik równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, a w latach 2011-2012 – badaniami w administracji rządowej w ramach projektu „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”. Autorka książek Kobiecy styl zarządzania (2009) i Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie (2010).

Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Od ponad 10 lat pracuje w organizacjach pozarządowych. W Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie realizowała projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz duże akcje charytatywne. Od 2018 r. w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu, działa na rzecz promocji i profesjonalizacji wolontariatu w instytucjach i organizacjach pozarządowych, zachęca biznes do angażowania się w akcje społeczne, odkrywa nowe trendy w wolontariacie.

Elżbieta Mączyńska

Profesor nauk ekonomicznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej; od grudnia 2005 r. prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Członek Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, także Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. W latach 1994–2005 sekretarz naukowy oraz członek Prezydium Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Autorka, współautorka i redaktor naukowy ok. 200 publikacji z zakresu analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw oraz z zakresu systemów gospodarczych i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.

Bolesław Rok

Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok jest dyrektorem Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego. Inicjator studiów podyplomowych „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy”. Od ponad 30 lat związany z biznesem jako przedsiębiorca, doradca, rzecznik etyki i promotor społecznej odpowiedzialności biznesu. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Koalicji na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm i Startupów Pozytywnego Wpływu dla Kozminski Business Hub, koordynator polskich i międzynarodowych projektów z dziedziny innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Autor lub współautor szeregu książek, m.in. „Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu”, „Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie”, Transition Redesigned”, „Understanding Ethics and Responsibilities in a Globalizing World”, „Sustainable Business Models”.

Marzena Strzelczak

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku, od sierpnia 2015 roku łączy je z pracą w Zarządzie dotyczącą strategicznego rozwoju organizacji, a od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Wojciech Szymalski

Prezes InE, jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska. Od 2002 roku jest członkiem stowarzyszenia Zielone Mazowsze. Członkiem zarządu Zielonego Mazowsza był od roku 2006, a prezesem stowarzyszenia był w latach 2011-2013. W Zielonym Mazowszu realizował analizy z zakresu m.in. ruchu drogowego, ocen oddziaływania na środowisko, kosztów zewnętrznych, planowania przestrzennego. Redagował czasopismo „Zielone Światło”. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, gdzie zajmuje się zagadnieniami ochrony klimatu. Prezesem fundacji został w 2015 roku. W latach 2010-2014 koordynował projekt LIFE+ „Dobry klimat dla powiatów”, który otrzymał nagrodę BestLIFE2018. Od 2014 roku koordynuje projekt LIFE+ LIFE_ADAPTCITY_PL, w ramach którego przygotowana została Strategia Adaptacji Warszawy do zmian klimatu. W międzyczasie realizował także warsztaty, szkolenia, konferencje oraz plany gospodarki niskoemisyjnej czy obliczenia śladu węglowego (emisji gazów cieplarnianych).

Dominika Wierzbowska

Naczelnik Wydziału ds. CSR i współpracy z organizacjami pozarządowymi, Biuro Ministra, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Stosunki Międzynarodowe i Biznes Międzynarodowy, studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania projektami inwestycyjnymi. Ukończyła wiele kursów i szkoleń w zakresie problematyki etyki biznesu, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Praktykę zawodową rozpoczynała w biznesie w branży nieruchomości, jako analityk rynku i konsultant. Od 2009 r. zatrudniona w administracji publicznej kolejno w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, aktualnie Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. W latach 2009-2011 brała udział w posiedzeniach Komitetu Polityki Gospodarczej Rady Unii Europejskiej, a w latach 2010-2013 reprezentowała Polskę w pracach High Level Group on CSR (Grupie Wysokiego Szczebla ds. CSR przy Komisji Europejskiej). Problematyką CSR zajmuje się od wielu lat, promując zasady społecznej odpowiedzialności w administracji publicznej oraz inicjując projekty współpracy z biznesem i NGOs ukierunkowane na rozwój CSR wśród przedsiębiorców na polskim rynku. Jest Sekretarzem Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju. Koordynuje z ramienia Ministerstwa 5 grup roboczych wchodzących w skład Zespołu.

Izabela Żmudka

Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które wspiera przedsiębiorców oraz jednostki naukowe w tworzeniu innowacji służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski, rozwiązując konkretne problemy cywilizacyjne jej mieszkańców.
Manager z wszechstronnym doświadczeniem w zarządzaniu zarówno w sektorze państwowym, samorządowym, biznesie, jak i w organizacjach pozarządowych. Absolwentka MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Sprawowała bezpośredni nadzór nad instytucjami państwowymi, instytutami badawczymi, spółkami oraz fundacjami. W sektorze biznesowym była odpowiedzialna za działania polegające na restrukturyzacji organizacyjnej i optymalizacji procesów biznesowych, wdrażaniu systemów ERP oraz wprowadzaniu ładu korporacyjnego. W instytucjach państwowych aktywnie uczestniczyła w tworzeniu strategii ekonomicznej z wykorzystaniem nowych technologii, w banku centralnym prowadziła serwis edukacji ekonomicznej z powszechnie dostępnymi kursami e-learningowymi i wiedzą ekonomiczną. W sektorze samorządowym i organizacjach pozarządowych zajmowała się tworzeniem instytucji od podstaw, zarządzaniem operacyjnym, wdrażaniem projektów programowych, a także nadzorem nad zamówieniami publicznymi. Obecnie bierze udział m.in. w pracach zespołu ds. innowacji. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem kreatywnego zarządzania wieloosobowymi zespołami.