Kodeks Standardów Etycznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Standardy etyczne FOB opierają się na czterech wartościach, które są podstawa realizacji naszej misji. Kodeks standardów etycznych przedstawia, w jaki sposób nasze wartości są obecne w codziennej praktyce.

Spójność

to dla nas konsekwencja, niezależność i etyka.

 • Konsekwentnie postępujemy zgodnie z naszymi wartościami, realizując misje i strategie rozwoju FOB.
 • Działamy zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności wewnętrznie, czyli:
  • raportujemy społecznie,
  • kierujemy się kryteriami merytorycznymi przy tworzeniu publikacji i badań,
  • wdrażamy procedury zapewniające właściwą realizację procesów takich jak m.in.: rekrutacja, zakupy, wynagradzanie i premiowanie, świadczenia socjalne, zarządzanie wiedza, dbałość
   o środowisko,
  • ułatwiamy zachowanie równowagi miedzy praca a życiem prywatnym, dążymy do promocji różnorodności w miejscu pracy, umożliwiamy partycypację w bieżącym funkcjonowaniu organizacji,
  • monitorujemy możliwość wystąpienia konfliktu interesów, w szczególności wśród Członków Zarządu oraz pracowników i pracowniczek FOB,
  • staramy się, by w istotnych sprawach uwzględniane były idee odpowiedzialnego biznesu, zabiegamy by głos FOB był obecny w debacie publicznej.

Konsekwencja, niezależność i etyka są obecne w naszych codziennych działaniach. Gwarantują, że realizując misje FOB postępujemy zgodnie z naszymi wartościami i strategia oraz koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu.

Współpraca

to dla nas szacunek dla różnorodności i otwartość na inne organizacje oraz osoby.

 • Nadrzędnym celem naszej współpracy jest realizacja misji FOB.
 • Nasze działania cechuje szacunek wobec siebie i partnerów.
 • Widzimy wartość we współpracy międzysektorowej, partnerstwach i różnorodności.
 • Współpracujemy z podmiotami, które podzielają wartości odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju i sposób promowania idei, jesteśmy otwarci na różne projekty, jeżeli widzimy w nich szanse dla rozwoju idei odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju
  oraz FOB.
 • Realizujemy w praktyce działania włączające, nie dyskryminujemy w doborze osób i organizacji do współpracy, pomagamy sobie wewnętrznie w ramach projektów – wspólnie pracujemy nad ich realizacja.
 • Mamy różne perspektywy, szanujemy owoce swojej współpracy.
 • Lubimy się ponad podziałami.

Jesteśmy otwarci na podejmowanie partnerskich działań, dzielimy się wiedza i doświadczeniem, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Nasze działania cechuje szacunek wobec różnorodności.

Odwaga

to dla nas otwartość, innowacyjność, zaangażowanie i niezależność.

 • Zajmujemy oficjalne stanowiska w ważnych sprawach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • Wprowadzamy na rynek wcześniej nieistniejące tematy.
 • Stosujemy formy partycypacyjne zarządzania organizacja i konstruktywna krytykę.
 • Z otwartością podchodzimy do zmian, także w sposobach działania FOB.
 • Zmieniamy i rozwijamy FOB.

Podejmujemy tematy ważne społecznie. Wykorzystujemy nasz potencjał na rzecz rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Jesteśmy organizacja uczącą się. Wprowadzamy zmiany i innowacje.

Wiedza

to dla nas rozwój i merytoryka.

 • Dbamy o rozwój wiedzy własnej na temat społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju oraz o właściwe rozumienie idei społecznej odpowiedzialności i jej praktyczny aspekt.
 • Poszukujemy optymalnego systemu zarządzania wiedza, modyfikując i testując nowe rozwiązania, korzystamy ze sprawdzonych źródeł wiedzy.
 • Pracownicy i pracowniczki maja możliwość współdecydowania o ścieżkach zawodowego rozwoju.
 • Poszukujemy najlepszych ekspertów i ekspertek do współpracy.
 • Tworzymy przestrzeń współpracy dla praktyków odpowiedzialnego biznesu.
 • Zbieramy i kumulujemy wiedze o społecznej odpowiedzialności oraz edukujemy firmy w ramach Programu Partnerstwa i Karty Różnorodności oraz studentów w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Dzielimy się wiedza [praktyczna i teoretyczna] podczas spotkań, konferencji, szkoleń, a także poprzez ogólnodostępne artykuły, portal, media społecznościowe, etc.

Wiedza praktyczna i teoretyczna o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju jest kapitałem, który staramy się rozwijać i dzielić z innymi. Stawiamy na rozwój merytoryczny i kompetencyjny pracowników, który wspieramy systemowymi rozwiązaniami w organizacji.

Pobierz kodeks jako dokument pdf.

Pliki do pobrania:

Kodeks-FOB