Jak zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności

Kto może zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności?

Każda firma, organizacja, instytucja oraz jednostka administracji publicznej, każdy pracodawca może zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce. 

Czy Karta Różnorodności jest obowiązkowa?

Karta Różnorodności jest dobrowolną inicjatywą, do której dołączają pracodawcy z sektora: biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej i samorządowej oraz świata akademickiego.

Czy dołączenie do grona sygnatariuszy jest płatne?

Zostanie sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce jest całkowicie bezpłatne.

Co trzeba zrobić, aby zostać sygnatariuszem?

 • Aby zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce należy wypełnić formularz online.
 • Formularz służy tylko i wyłącznie do celów statystycznych, jego wynik nie ma na celu weryfikacji organizacji przystępującej do Karty. Jego wyniki nie będą nigdzie upubliczniane w powiązaniu z daną organizacją.
 • Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Państwem w ciągu 5 dni z  dalszymi informacjami.

Kiedy następuje ogłoszenie nowych sygnatariuszy?

Nowi Sygnatariusze Karty Różnorodności zostają dopisywani do listy sygnatariuszy (dostępnej tutaj) po złożeniu i akceptacji formularza zgłoszeniowego, z datą podpisania Karty Różnorodności.

Dlaczego moja organizacja/firma/instytucja powinna podpisać Kartę Różnorodności?

Dołączając do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności pracodawca wyraża swoje poparcie dla idei różnorodności w miejscu pracy, podkreślając istotę tego tematu w danej organizacji czy firmie. Dołączając do prestiżowego grona sygnatariuszy staje się również ambasadorem tematu w swoim środowisku. Wyraża tym samym gotowość na wprowadzenie zapisów Karty oraz zobowiązuje się do wprowadzenia polityk antydyskryminacyjnej i antymobbingowej oraz zarządzania różnorodnością w swojej organizacji czy firmie.

Podpisanie Karty Różnorodności przynosi wiele korzyści:

 • rozpoczęcie dyskusji i dialogu na temat różnorodności,
 • rozszerzenie kategorii różnorodności na nowe grupy,
 • wyjście poza polskie prawodawstwo (kodeks pracy, ustawa równościowa),
 • szeroka współpraca międzysektorowa (biznes – administracja publiczna – NGO),
 • przełożenie zapisów Karty na realne działania,
 • uświadomienie innych organizacji o temacie różnorodności,
 • wizerunek organizacji odpowiedzialnej i zaangażowanej w temat równego traktowania w miejscu pracy,
 • wskaźniki do Karty Różnorodności pozwalają na monitorowanie zarządzania różnorodnością na poziomie operacyjnym, audytu oraz monitoringu działań,
 • zobowiązanie, które implikuje rewizję własnych polityk,
 • dołączenie do grona organizacji, które są liderami w zakresie zarządzania różnorodności w Polsce,
 • wyznaczenie trendów w zarządzaniu różnorodnością i polityką równych szans;

Jakie zobowiązania niesie ze sobą podpisanie Karty?

Sygnatariusz Karty Różnorodności w Polsce zobowiązuje się do:

 • systematycznego wprowadzenia zapisów Karty do swojej organizacji w objętej perspektywie czasowej,
 • promocji Karty Różnorodności w Polsce wśród swoich interesariuszy, innych organizacji, firm, w mediach,
 • kontaktu z Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce – Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu w sprawach związanych z Kartą Różnorodności,
 • wypełnienia ankiety ewaluacyjnej raz w ciągu roku na temat polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w firmie,
 • dzielenia się swoimi dobrymi praktykami w zakresie polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością;

Podpisanie Karty Różnorodności odbywa się raz i jest ważne bezterminowo.

Jednym z zobowiązań wynikających z podpisania Karty Różnorodności jest coroczne wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej rezultatów wprowadzania Karty Różnorodności w organizacji

Jakie są zobowiązania ze strony koordynatora Karty Różnorodności – Forum Odpowiedzialnego Biznesu?

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zobowiązuje się do:

 • umieszczenia informacji o Sygnatariuszu na stronie internetowej Karty Różnorodności,
 • przesłania loga Karty Różnorodności do komunikacji medialnej,
 • przesłania 4 razy w ciągu roku newslettera dotyczącego zarządzania różnorodnością (lub mniej jeśli organizacja dołączy w ciągu roku do grona sygnatariuszy),
 • zaoferowania 50 proc. zniżki na konferencje organizowane przez FOB na temat zarządzania różnorodnością,
 • przygotowania jednego spotkania merytorycznego.