Encyklopedia CSR

Encyklopedia CSR to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

R

Różnorodność (ang. Diversity)

Różnorodność (ang. Diversity) - termin, który w kontekście odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) odnosi się do różnorodności osób zatrudnionych. Odmienność może dotyczyć takich przesłanek jak: płeć,  przynależność rasową, przynależność narodową i etniczną, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, stopień i rodzaj niepełnosprawności, stan zdrowia, wiek, orientację psychoseksualną czy tożsamość płciową, a także status rodzinny, styl życia, jak również inne możliwe przesłanki dyskryminacyjne.

Przedsiębiorstwa wprowadzają programy typu zarządzania różnorodnością (ang. managing diversity), których celem jest wyrównanie szans w miejscu pracy oraz współgranie zespołu w jego różnorodności. Współcześnie firmy kładą coraz większy nacisk na wyrównywanie szans rozwoju i zatrudnienia, czyli różnorodność w miejscu pracy. "Różnorodność pracowników rozumiana jest bardzo szeroko – jako wszystkie możliwe – widoczne i niewidoczne, wrodzone i nabyte – aspekty, pod których względem ludzie się od siebie różnią i są do siebie podobni, np. płeć, wiek, rasa, pochodzenie etniczne, (nie)pełnosprawność, orientacja seksualna, wyznanie, miejsce zamieszkania, język, stan cywilny, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, styl życia." (M. Rawluszko, Polityka równych szans a zarządzanie różnorodnością, [w:] Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, Gender Index, UNDP, EWUAL, Warszawa 2007, s. 28).

Okładka publikacji Łączy nas różnorodnośćZarządzanie różnorodnością jest świadomym działaniem organizacji, które oznacza dostrzeżenie różnic między ludźmi w organizacji (i poza nią) i świadome rozwijanie strategii, polityk i programów, które tworzą klimat dla poszanowania i wykorzystania tych różnic na rzecz organizacji. Celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniana i w którym może ona w pełni realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu organizacji. W ten sposób łączy się cele biznesowe ze społecznymi, a zarządzanie różnorodnością jest elementem odpowiedzialnego biznesu." (Firma=różnorodność, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2010, s. 8.)

Równe traktowanie oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, pozostałe typy współpracy oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

Gender  (inaczej: rodzaj, płeć społeczno-kulturowa) - Gender to zespół cech, zachowań, działań, atrybutów, postaw, ról społecznych, przypisany mężczyźnie i kobiecie przez szeroko rozumianą kulturę. Różne role i zachowania mogą prowadzić do nierówności płci, tj. różnice między mężczyznami i kobietami, systematycznie dają korzyść jednej grupy.

O tym, czy ktoś jest mężczyzną czy kobietą decyduje przede wszystkim kultura (we współczesnych teoriach dotyczących gender, także płeć biologiczna jest konstruktem społecznym), która wyznacza kobiecie i mężczyźnie odmienne role płciowe, a one stają się wzorcami zachowań wymaganymi przez społeczeństwo. Wyznaczanie ról płciowych opiera się na podkreślaniu różnicy płci, poprzez podział pracy, legitymizację pewnej pozycji społecznej, seksualizację, i bazuje na przekonaniu, że społeczne różnice ról płciowych są niezmienne.

Nauka o gender, wykazała, że jego definicja zmienia się w zależności od warunków społecznych, politycznych, kulturowych. Gender nie jest stały, wiec i my możemy wpływać na jego kształt, choćby w celu zniesienia nierówności płci. Gender Studies wywodzą się wprost z tradycji women’s studies, których powstawanie datuje się na początek Drugiej Fali, czyli tak zwanego Drugiego Ruchu Kobiecego, rozwijającego się od 1968 roku (kategoria kobiecości została tu zastąpiona szerszą - gender).  Gender słownikowo oznacza rodzaj, męski lub żeński, w gramatyce. W literaturze polskiej często występuje w brzmieniu oryginalnym lub jest tłumaczony jako „płeć kulturowa" bądź „płeć społeczno-kulturowa”. Ten rodzaj męsko-żeński uwypukla cechy związane z różnicą płci, podkreśla odmienność sytuacji społecznej, predyspozycji zawodowych, szans awansowych, wzorów kariery itp. Dlatego też z pojęciem gender łączy się zarządzanie różnorodnością (diversity)

Dowiedz się więcej o Karcie Różnorodności - programie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Wybierz literę

abcdefghijklłmnoprstuwzźż