CSR Awards 2013

European CSR Awards

CSR Awards rozdane podczas gali w Brukseli, 25 czerwca 2013!

CSR Awards, społeczna odpowiedzialność biznesu

W uroczystości brali udział zwycięzcy konkursu, ale także przedstawiciele Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizującego konkurs w Polsce. Podsumowujący przedsięwzięcie Golden Book można przeczytać TUTAJ.

CSR Awards, społeczna odpowiedzialność biznesu, odpowiedzialny biznes

 

 

27 marca 2013 roku zostali ogłoszeni zwycięzcy konkursu CSR Award!

Obejrzyj specjalnie przygotowaną prezentację, dotyczącą CSR Award w Polsce!

W kategorii:  Małe i Średnie Przedsiębiorstwo:

Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. z o.o. za projekt Bądź widoczny – bądź bezpieczny” realizowany w partnerstwie z Urzędem Miasta Bydgoszczy oraz innymi partnerami społecznymi – za oddolną praktykę pracowniczą, realizowaną w lokalnym środowisku, angażującą wiele sektorów i wielu partnerów, bardzo wyraźnie powiązaną z główną działalnością biznesową firmy. Za świeże spojrzenie na CSR  i doskonałą realizację akcji.

W kategorii:  Duże Przedsiębiorstwo:

Orange Polska za projekt „Bezpieczeństwo w sieci„ realizowany w partnerstwie z Fundacją Dzieci Niczyje za podjęcie istotnego problemu społecznego, będącego jednocześnie wyzwaniem dla branży;  za doskonałą współpracę, której objawem jest zaufanie do kompetencji partnera społecznego

odpowiedzialny biznes

Wyróżnienia w konkursie CSR Award Scheme 2012:

IQ Marketing za projekt „Zatrudnij ASA” realizowany w partnerstwie z Fundacją Synapsis za podjęcie niezwykle ważnego i trudnego problemu funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu pracy.

Danone Sp. z o.o. za projekt „Partnerstwo dla Zdrowia” realizowany w partnerstwie z Biedronką, Lubellą i Instytutem Matki i Dziecka za długofalowość, wytrwałość w realizacji celów, ciągłe udoskonalanie procesów i odpowiadanie na istotny problem społeczny oraz fakt, że jest to pierwszy na rynku polskim produkt innowacyjny społecznie.

GlaxoSmithKline Poland za projekt  „Mam haka na raka” realizowany w partnerstwie z Polską Unią Onkologii za akcję profilaktyczną, której nie próbowano  połączyć z promocją sprzedaży własnych produktów; za podjęcie bardzo ważnego i trudnego w komunikacji tematu; za kształtowanie postaw i budowanie świadomości w grupie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

Microsoft sp. z o.o. za projekt „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu” realizowany w partnerstwie z Fundacją Dzieci Niczyje za kompleksowość, zasięg, wzorową współpracę i wykorzystanie potencjału partnerów; za wykorzystywanie istniejącej już infrastruktury w postaci biblioteki i wsparcie ich rozwoju jako centrów lokalnej społeczności.

PwC za Program coachingowy dla liderów społecznych „Dwa sektory – jedna wizja” realizowany w partnerstwie ze Szkołą Liderów za unikalną na polskim rynku inicjatywę, która zakłada dzielenie się wysoko wycenianymi kompetencjami i pozwala kształcić liderów społecznych w kompetencjach biznesowych, zwiększając szansę na skuteczność ich działania i dotarcie przez nich do dużo większej grupy odbiorców.

UPC Polska Sp. z o.o. za projekt Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ realizowany w partnerstwie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce za łączenie aspektów biznesowych z pracą na rzecz grupy społecznej narażonej na cyfrowe wykluczenie; za liczbę włączonych partnerów i ciągłe rozbudowywanie partnerstwa.

CSR Award_Wręcznie nagród, społeczna odpowiedzialność biznesu

Relacja z wręczenia nagród:

Gratulacje Stefana Cretsa, dyrektora CSR Europe, dla zwycięzców CSR Awards w Polsce:

Wybrani zostali finaliści konkursu!

Miło nam jest poinformować, że dnia 07.03.2012 zebrała się Rada Ekspertów i Ekspertek, która wybrała finalistów konkursu European CSR Award Scheme for Partnerships, Innovation and Impact:

W kategorii duże przedsiębiorstwa:

 • GlaxoSmithKline – „Mam haka na raka”
 • PwC – „Dwa sektory – jedna wizja”
 • Microsoft – „Biblioteka – miejsce bezpiecznego internetu”
 • Orange Polska – „Bezpieczeństwo w sieci”

W kategorii małe i średnie przedsiębiorstwa:

 • IQ Marketing – „Zatrudnij ASA”
 • Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. Z o.o. – „Bądź widoczny – Bądź bezpieczny”

Wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie!

Przypominamy, że ostatecznego wyboru zwycięzców dokona Kapituła Konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 marca podczas launchu kolejnej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Podstawowe informacje o konkursie

Konkurs European CSR Award Scheme for Partnerships, Innovation and Impact (Europejskie nagrody CSR na rzecz partnerstw, innowacji i wpływu) powstał w celu nagrodzenia partnerstw ustanowionych pomiędzy przedsiębiorstwem i co najmniej jednym pozabiznesowym interesariuszem. Konkurs finansowany jest przez Komisję Europejską, a jego koordynacją na poziomie europejskim zajmują się organizacje CSR Europe i Business in the Community, kierując konsorcjum złożonym z 29 krajowych organizacji.

UWAGA: Prosimy o zapoznanie się z pakietem informacyjnym PRZED wypełnieniem formularzy zgłoszeniowych. Pełne zgłoszenie obejmuje trzy wypełnione formularze i przesłanie ich do 13 lutego 2013 r. na adres napisz na email.

PAKIET INFORMACYJNY

PAKIET ZGŁOSZENIOWY:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Formularz weryfikacyjny dla partnera
 3. Formularz zapoznania się ze zgłoszeniem przez Dyrektora Generalnego

Polską edycję konkursu koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz objął konkurs patronatem honorowym.

Głównym celem Programu jest:

 • Podkreślanie wybitnych osiągnięć na polu CSR i szerzenie globalnej świadomości na temat pozytywnego wpływu, jaki przedsiębiorstwa mogą wywierać na społeczeństwo
 • Eksponowanie najlepszych europejskich wielostronnych projektów z zakresu CSR
 • Usprawnianie wymiany dobrych praktyk z zakresu CSR w Europie
 • Zachęcanie do współpracy w zakresie CSR pomiędzy przedsiębiorstwami a innymi zainteresowanymi stronami
 • Tworzenie innowacyjnych rozwiązań w celu rozwiązywania problemów zrównoważonego rozwoju

Program CSR Award Scheme stwarza wyjątkową okazję do promowania własnych partnerstw CSR zarówno w kraju, jak i na arenie europejskiej. Nie ma znaczenia, czy reprezentujesz małe lub średnie przedsiębiorstwo partnerujące pojedynczej organizacji, czy też dużą firmę współpracującą z wieloma zainteresowanymi stronami – chętnie dowiemy się jak Twoja współpraca doprowadziła do pozytywnej zmiany społecznej i gospodarczej.

 

5 powodów, aby wziąć udział w Programie

1. Zyskasz uznanie w Twoim środowisku jako lider w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu
2. Podniesiesz swoją reputację i wiarygodność na poziomie krajowym i europejskim
3. Pokażesz innowacyjność i zaangażowanie Twojej organizacji w kwestie zrównoważonego rozwoju
4. Zyskasz możliwość wymiany dobrych praktyk i wpłyniesz na rozwój CSR poprzez ich powielanie
5. Zwycięskie partnerstwa zostaną nagrodzone podczas prestiżowych ceremonii

W ramach polskiej edycji European CSR Award Scheme nagroda zostanie przyznana w 2 kategoriach:
1. Partnerstwa z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw
2. Partnerstwa z udziałem większych przedsiębiorstw

 

OCENA ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia są oceniane przez panel niezależnych specjalistów z zakresu CSR. Jury jest dwustopniowe:

pierwszego etapu oceny dokona Panel Ekspertów w składzie:

 • Justyna Januszewska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Julia Koczanowicz- Chondzyńska, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 • Ewa Konczal, Ashoka
 • Magdalena Kostulska, UNDP
 • Joanna Krasnodębska, Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych
 • Monika Michałowska, Agencja Rozwoju Pomorza
 • Piotr Onikki-Górski, Business Center Club
 • Janusz Reichel, Uniwersytet Łódzki
 • Katarzyna Rózicka, Pracodawcy RP
 • Joanna Szymonek, NSZZ Solidarność
 • Iwona Zakrzewska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ostatecznego wyboru zwycięzców dokona Kapituła Konkursu w składzie:

 • Henryka Bochniarz, PKPP Lewiatan
 • Sławomir Brzózek, Fundacja Nasza Ziemia
 • Andrzej Grzyb, Poseł PE
 • Mirella Panek-Owsiańska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Kamil Wyszkowski, UNDP
 • Jerzy Majchrzak, Ministerstwo Gospodarki

Sylwetki jurorów

Zwycięzcy krajowi w każdej kategorii zostaną wybrani na podstawie oceny pozytywnego wpływu, jaki ich wielostronne projekty wywarły zarówno na społeczeństwo, jak i środowisko biznesowe. Jurorzy poszukują innowacyjnych i zrównoważonych inicjatyw, które można skutecznie powielać.

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni zarówno podczas krajowej ceremonii wręczenia nagród, jak i w trakcie ceremonii europejskiej, która odbędzie się w Brukseli w czerwcu 2013 roku, organizowanej przez Komisję Europejską. Podczas ceremonii europejskiej zwycięzcom wręczone zostaną dyplomy potwierdzające przyznanie nagrody, podpisane przez wysokiego rangą przedstawiciela Komisji Europejskiej.

Zgłoszenia do Europejskich Nagród CSR są bezpłatne

Każdy członek konsorcjum jest doświadczonym ekspertem w zakresie CSR w danym państwie. Oprócz Forum Odpowiedzialnego Biznesu członkami konsorcjum są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Kosowo, Luksemburg, Macedonia, Norwegia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

PAKIET INFORMACYJNY

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1. Jaki jest cel konkursu?

Nadrzędnym celem projektu jest promocja projektów wielostronnych i wymiana najlepszych praktyk CSR pomiędzy przedsiębiorstwami na poziomie europejskim. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach: partnerstwa z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw oraz partnerstwa z udziałem dużych firm. Istotnym kryterium wyboru będzie innowacyjność projektu oraz wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i zaangażowane w projekt przedsiębiorstwo.

2. Kto może wziąć udział w konkursie?

European CSR Award Scheme w Polsce to program otwarty dla wszystkich podmiotów sektora prywatnego działających na rynku krajowym. Przez pojęcie „sektor prywatny” rozumiemy przedsiębiorstwa założone w celu przyniesienia zysku udziałowcom przedsiębiorstwa poprzez prowadzanie działalności opartej na dostarczaniu towarów lub usług. Zgłaszającymi nie mogą być: organizacje wolontariackie ani podmioty sektora publicznego, mogą jednak uczestniczyć w zgłoszeniu złożonym przez przedsiębiorstwo jako jego partnerzy.

3. Czy przedsiębiorstwo społeczne może wziąć udział w konkursie?

Przedsiębiorstwa społeczne mogą zarówno występować w charakterze zgłaszającego projekt jak i partnera projektu. Jeżeli chcą zgłosić projekt to muszą prowadzić działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwa społeczne prowadzące działalność odpłatną pożytku publicznego nie mogą występować w charakterze zgłaszającego.

4. Jak mogę zgłosić moją firmę do konkursu?

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy przesłać na adres award@fob.org.pl od 10.01.2013 do dnia 13.02.2013 r. do godziny 24:00.

5. Czy jedno przedsiębiorstwo może zgłosić kilka partnerstw?

Tak, pod warunkiem, że dotyczą one różnych i odrębnych projektów. Tego samego projektu nie można zgłaszać w kilku kategoriach (dużych i małych przedsiębiorstw). Jeśli we współpracę zaangażowane są małe i duże firmy, partnerzy muszą zdecydować, w której z tych dwóch kategorii zgłoszą projekt (duże lub małe przedsiębiorstwo).

6. Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

Dzięki udziałowi w konkursie firma zyska uznanie jako lider w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu; podniesie swoją reputację i wiarygodność na poziomie krajowym i europejskim; pokaże innowacyjność i zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju; zyska możliwość wymiany dobrych praktyk i wpłynie na rozwój CSR poprzez ich powielanie. Zwycięskie partnerstwa zostaną nagrodzone podczas prestiżowych ceremonii w kraju i w Brukseli.

7. Jakie są kategorie konkursowe?

Są dwie kategorie: partnerstwa z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw oraz partnerstwa z udziałem dużych przedsiębiorstw

8. Kto dokona wyboru zwycięzców?

Dwustopniowe jury składające się z ekspertów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Pierwszej oceny nadesłanych projektów dokona Panel Ekspertów, zaś wyboru zwycięzcy dokona Kapituła Konkursu.

9. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki konkursu?

Zwycięzcy konkursu European CSR Award Scheme w Polsce zostaną ogłoszeni podczas oficjalnej ceremonii w dniu 27 marca 2013 r. Zostaną również zaproszeni do wzięcia udziału w ceremonii organizowanej przez Komisję Europejską, która odbędzie się w czerwcu 2013 r.

10. Osoby kontaktowe:

Kontakt w sprawie konkursu:

Marta Krawcewicz
napisz na email
Tel. 22 627 18 71

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Siarkiewicz
napisz na email
Kom. 669 510 483

Główna strona European CSR Award Scheme

ULOTKA NA TEMAT EUROPEAN CSR AWARDS SCHEME