Znamy wyniki badania świadomości klimatycznej spółek giełdowych

3 października 2019

Bardzo niskie wyniki osiągnęło półtorej setki spółek giełdowych w pierwszym badaniu corporate Climate Crisis Awareness study (Badaniu Świadomości Klimatycznej Spółek) przeprowadzonym przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas. Przeciętny wynik wyniósł 1,03 na 10 możliwych do uzyskania punktów, a aż 66 ze 143 spółek (ponad 46%) nie osiągnęło nawet ułamkowych części punkta.

Badaniu podlegały raporty roczne wszystkich spółek giełdowych podlegających obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych za dwa kolejne lata (2017 i 2018). Zawartość raportów została przeanalizowana względem 10 kryteriów. Dwa z nich dotyczyły polityk lub strategii spółek w odniesieniu do zarządzania kwestiami kryzysu klimatycznego, a osiem odnosiło się do raportowania emisji gazów cieplarnianych.

– Badanie CCA niestety wykazało niezbicie to, czego się spodziewaliśmy z lektury raportów niefinansowych w ostatnich dwóch latach – że świadomość wzajemnego wpływu spółek i kryzysu klimatycznego jest wśród największych w Polsce spółek na bardzo niskim poziomie. – powiedział Piotr Biernacki, prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania i inicjator badania. – Jesteśmy w Polsce na etapie, w którym musimy szybko nadrobić dystans do spółek z rozwiniętych rynków kapitałowych. W pierwszej kolejności spółki powinny nauczyć się liczyć i raportować emisje gazów cieplarnianych, bo tu są bardzo duże braki. Później, ale w bardzo niedługim czasie, powinny przejść do wdrożenia skutecznych polityk ograniczenia swojego negatywnego wpływu na środowisko, by przestać przyczyniać się do pogłębiania kryzysu klimatycznego. – dodaje Piotr Biernacki.

Średni wynik spółek w badaniu za rok 2018 wyniósł 1,03 pkt. (na 10 możliwych do uzyskania) i był zaledwie o 0,09 pkt. wyższy niż przed rokiem. Najlepsza spółka osiągnęła 7,33 pkt. (rok wcześniej było to 7,67 pkt.). 46% spółek w 2018 r. nie uzyskało żadnych punktów, a odsetek ten obniżył się zaledwie o 2pp w ujęciu r/r. Najwyższe średnie wyniki uzyskały spółki z makrosektora paliwa i energia (średnio 2,60 pkt. w 2018 r., -0,21 pkt. r/r), a najniższe spółki z makrosektora handel i usługi (0,36 pkt. w 2018 r., -0,13 pkt. r/r). Zaledwie 32 spółki osiągnęły więcej niż 2 pkt., a jedynie 6 spółek uzyskało min. 5 pkt.

– Wyniki badania są o tyle niepokojące, że zarówno trendy regulacyjne, jak i decyzje konsumentów w coraz większym stopniu uwzględniają kwestie klimatyczne. Zakładam, że w perspektywie kilkunastu miesięcy spółka, która nie będzie w stanie opublikować wiarygodnych danych nt. emisji ekwiwalentu CO2 na jednostkę produktu zwyczajnie nie będzie w stanie tego produktu sprzedać w ramach UE. Co więcej, będzie miała problemy z uzyskaniem finansowania, bo jaki bank udzieli kredytu spółce tracącej rynki zbytu? Dlatego przeprowadzone badanie jest tak ważne – pozwala zidentyfikować największe braki w publikowanych informacjach i doprowadzić do ich uzupełnienia, zanim spowodują poważne problemy biznesowe –  komentuje badanie Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

– Wnioski płynące z badania obejmującego lata 2017 i 2018 nie są, niestety, budujące. Jedynie nieco ponad 30% przedsiębiorstw raportowało, mniej lub bardziej precyzyjnie, emisję gazów cieplarnianych, tylko 10% spółek zakomunikowało polityki klimatyczne, a tylko ok. 2% określiło mierzalne cele związane z redukcją emisji. Niemal połowa spółek uzyskała w naszym badaniu zero punktów, co oznacza, że w ogóle nie odnoszą się do kwestii klimatycznych! To wszystko w otoczeniu wzrastającej świadomości zagrożeń, z jakimi musimy się liczyć w obliczu kryzysu klimatycznego i coraz dalej idących zobowiązań redukcyjnych podejmowanych na poziomie międzynarodowym – Witold Dżugan, dyrektor certyfikacji Bureau Veritas Polska.

Kliknij tutaj, by pobrać metodologię oraz wyniki badania >>>

Źródło: inf. pras.