Wyzwania związane z zatrudnianiem migrantów – perspektywa pracodawcy

24 września 2018

Coraz więcej firm potrzebuje cudzoziemców do pracy wynika z ankiet przeprowadzonych z inicjatywy Grupy ds. migracji dla sektora biznesu działającej w ramach Krajowej Platformy na rzecz Integracji, której członkiem jest także Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 93% ankietowanych firm deklaruje zainteresowanie długoterminowym zatrudnieniem cudzoziemców. 

Jak wskazywali respondenci – największą trudność dla firm stanowią skomplikowane i niedostosowane do sytuacji na rynku pracy procedury zatrudniania cudzoziemców i długi czas oczekiwania na uzyskanie stosownych zezwoleń. 77% ankietowanych firm nie udało się zatrudnić pracownika na czas, a 29% deklaruje utratę zleceń lub kontraktów.

Firmy chciałyby usprawnienia procedur i skrócenia czasu oczekiwania na zezwolenia na pobyt i pracę, w tym między innymi wprowadzenie możliwości wnioskowania o zezwolenia on-line i  odejścia od ścisłego przypisywania zezwolenia na pracę do  pracodawcy i konkretnego stanowiska. Wśród innych wyzwań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców firmy wskazują brak znajomości języka polskiego przez cudzoziemców oraz brak systemowych działań wspierających integrację.

O Grupie roboczej ds. migracji przy Krajowej Platformie Współpracy na rzecz Integracji

Celem grupy jest współpraca, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie migracji pracowniczych oraz wspólne wypracowywanie rozwiązań w środowisku międzysektorowym.

Rosnący poziom imigracji zarobkowej do Polski sprawia, że temat ten staje się coraz ważniejszy dla biznesu. Migracje to zjawisko wielowymiarowe, które wymaga interdyscyplinarnego i międzysektorowego podejścia. Badania BCC i IOM zrealizowane w marcu bieżącego roku potwierdzają, iż ważną kwestią dla środowiska biznesu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze migracji. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, 22 marca podczas konferencji „Zatrudnianie cudzoziemców a sytuacja na polskim rynku pracy” powołano grupę roboczą ds. migracji.

Członkowie grupy roboczej zaangażowani w badanie:

 • IOM Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
 • Business Centre Club
 • Global Compact Network Poland
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • ABSL – Association of Business Service Leaders
 • Pro Relocation Sp. z.o.o
 • Expat
 • HR Quality Sp. z o.o.
 • EY
 • Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej
 • Pracodawcy Pomorza
 • GP People
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • ZPP
 • Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza

Zakres tematyczny:

 • Migracje a rozwój społeczno- gospodarczy
 • Imigracja pracownicza do Polski
 • Etyczna rekrutacja i zatrudnianie cudzoziemców do pracy w Polsce
 • Zarządzanie różnorodnością kulturową, jako element zarządzania zasobami ludzkimi
 • Tworzenie przyjaznego środowiska biznesowego dla firm zatrudniających cudzoziemców – przeciwdziałanie ksenofobii, promowanie pozytywnego wkładu pracowników cudzoziemskich w rozwój naszego kraju
 • Integracja cudzoziemskich pracowników i ich rodzin w Polsce

Krajowa Platforma Współpracy na rzecz Integracji to forum wymiany wiedzy i doświadczeń powołane w 2010 roku przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM). Zrzesza ponad 120 członków – ekspertów i ekspertki z sektora rządowego, samorządowego i pozarządowego.  W ramach Platformy odbyły się liczne konsultacje m.in. projektu ustawy o cudzoziemcach oraz projektu polityki migracyjnej Polski, opracowano i zrealizowano szereg wspólnych działań – konferencji, seminariów i szkoleń, sformułowano zalecenia, które przekazano odpowiednim resortom, a część z nich została wdrożona. Platforma od 2010 roku koordynowana jest przez IOM.

źródło: poland.iom.int