Wybory do zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

11 maja 2020

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu działalność opiera się na pracy społecznej swoich członków oraz Zarządu. Zgodnie z naszym Statutem Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna wybierane są na trzy lata. 1 czerwca 2020 r., podczas Walnego Zebrania Członków i Członkiń naszego Stowarzyszenia, odbędą się wybory.

Obecnie w skład Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu wchodzi 6 osób: Dominika Bettman, Prezeska Stowarzyszenia i Prezeska Siemens w Polsce, Marzena Strzelczak, Dyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Anetta Jaworska-Rutkowska, Monika Kulik (Orange Polska), Irena Pichola (Deloitte), Michał Gajewski (Santander Bank Polska).

W związku z upływem obecnej kadencji Władz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, serdecznie zachęcamy Państwa do rozważenia możliwości zaangażowania się w pracę Forum i zgłaszania swoich kandydatur. Szczególnie gorąco zapraszamy Prezeski i Prezesów Firm Partnerskich FOB, którym bliskie są idee społecznej odpowiedzialności biznesu i którzy na co dzień aktywnie wspierają realizację projektów z tego obszaru.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące zadań członków i Zarządu Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz zasad kandydowania do Zarządu FOB oraz Komisji Rewizyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia znajdą Państwo w statucie.

Celami Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu są:
1. Upowszechnianie wiedzy z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu
i zrównoważonego rozwoju;
2. Edukacja i wspieranie inicjatyw w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu
i zrównoważonego rozwoju;
3. Tworzenie platformy wymiany doświadczeń z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu
i zrównoważonego rozwoju przedstawicieli biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych;
4. Wymiana doświadczeń z organizacjami międzynarodowymi.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:
a. zobowiąże się realizować cele statutowe Stowarzyszenia,
b. złoży pisemną deklarację członkowską,
c. uzyska pisemną akceptację Zarządu.
Firma Partnerska FOB może delegować swojego przedstawiciela na członka Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo m.in.:
a. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia oraz realizować czynne
i bierne prawa wyborcze do Władz Stowarzyszenia,
b. brać udział w działalności Stowarzyszenia,
c. zgłaszać opinie wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
a. ścisłego przestrzegania Statutu, stosowania się do uchwał władz Stowarzyszenia, wprowadzania ich w życie oraz wypełniania przyjętych przez siebie zobowiązania wobec Stowarzyszenia,
b. brania czynnego udział w działalności Stowarzyszenia, a w szczególności uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
c. regularnego płacenia składek członkowskich, które należy uiszczać za dany rok w terminie do końca pierwszego kwartału tego roku (Osoba reprezentująca firmę partnerską FOB nie wnosi składki członkowskiej)
d. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
e. dbania o dobre imię Stowarzyszenia i przyczyniania się do wzrostu jego znaczenia.

Organami Stowarzyszenia są:
– Walne Zebranie Członków,
– Zarząd Stowarzyszenia,
– Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia jeden raz do roku. Do zadań Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy m.in. wybór w głosowaniu tajnym Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 – 7 osób; kieruje pracą Stowarzyszenia, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Członków.

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należą:
a. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b. czuwanie nad wykonywaniem uchwał Walnego Zebrania Członków,
c. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych,
d. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków,
e. podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn,
f. zatwierdzanych przygotowanych regulaminów, podejmowanie uchwał formułujących stanowisko Stowarzyszenia wobec aktualnych problemów lub wydarzeń politycznych, społecznych, religijnych,
g. występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o nadanie członkostwa honorowego
h. przyjmowanie członków wspierających,
i. ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobów ich uiszczania,
j. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób i jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola działalności merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia,
b. kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia.

Jeżeli chcieliby Państwo kandydować do Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu/Komisji Rewizyjnej, uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie deklaracji na Członka Stowarzyszenia oraz krótkiej informacji o sobie i swoim doświadczeniu zawodowym na adres: biuro@fob.org.pl w terminie do 22 maja b.r.

Podczas czerwcowych wyborów spośród grona członków Stowarzyszenia zostaną wybrani:
• Prezes lub Prezeska Zarządu,
• 6 Członków / Członkiń Zarządu,
• 3 Członków / Członkiń Komisji Rewizyjnej.