Współpraca sektorowa może odgrywać wiodącą rolę w realizacji celów zrównoważonego rozwoju

14 czerwca 2018

CSR Europe i PwC przeprowadziły badania nad tym, w jaki sposób europejskie stowarzyszenia branżowe współpracują ze swoimi członkami nad osiągnięciem Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals). Autorzy raportu podkreślają, że stowarzyszenia sektorowe mają ważną rolę do odegrania w pomaganiu swoim członkom zrozumieć znaczenie Celów i zachęcać ich do podejmowania działań w ramach współpracy sektorowej i międzysektorowej.

Badanie wykazało, że dobre intencje nie przekładają się automatycznie na znaczący wpływ. Istnieje prawdziwa rozbieżność między wizją zarządu a poziomem aktywności firmy. Średnio 72% stowarzyszeń umieszcza zrównoważony rozwój na poziomie strategicznym, ale tylko 35% wdrożyło te priorytety w formie projektów wpływu.

Badanie obejmowało ankietę i wywiady z 16 stowarzyszeniami branżowymi z 11 różnych sektorów przemysłu, od produkcji do sprzedaży detalicznej.

Od wizji zarządu do wpływu

Chociaż zrównoważony rozwój jest tematem regularnie omawianym na posiedzeniach zarządów, wciąż brak jest konkretnych działań, które stowarzyszenia podejmują na rzecz integracji jego założeń w swoje działania. Jak pokazują wyniki badania, 94% respondentów wspomina o zrównoważonym rozwoju w misji lub wizji organizacji, ale tylko 50% wyznacza konkretne cele związane ze zrównoważonym rozwojem.

W badaniu wskazano cztery kluczowe obszary, w których związki branżowe mogą wprowadzić zmiany, w celu zlikwidowania luki między wizją a wpływem, a także zwiększyć zaangażowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju (SDG) poprzez praktyczną pracę i realizację konkretnych projektów:

 • poprawić edukację biznesu i społeczeństwa na temat celów zrównoważonego rozwoju,
 • zwiększyć współpracę przy realizacji projektó,
 • zintensyfikować komunikację na temat SDGs,
 • dzielić się wiedzą i zasobami.

Najważniejsze ustalenia to:

 • 100% stowarzyszeń regularnie dyskutuje o zrównoważonym rozwoju na posiedzeniach Zarządu, ale tylko 50% wyznacza konkretne cele,
 • sektory widzą szeroki zakres zagrożeń i możliwości związanych z 17 SDG,
 • istnieje realna luka między planem zarządu a poziomem aktywności, zagrażając powodzeniu działań,
 • średnio 72% stowarzyszeń umieszcza działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju na poziomie strategicznym, a zaledwie 35% stosuje te zasady w praktyce w formie projektów wpływu,
 • związki sektorowe powinny zintensyfikować współpracę, poprawić edukację i komunikację.

Zalecane działania to:

 • opracowanie sektorowych planów działania dotyczących SDG,
 • najlepsi dyrektorzy generalni powinni inspirować innych,
 • podejmowanie współpracy międzysektorowej.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW [SKRÓT] >>

POBIERZ PEŁEN RAPORT >>