Prawa człowieka – podsumowanie obszaru w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”

8 maja 2020

W tegorocznym raporcie obszar praw człowieka obejmuje 32 nowe praktyki oraz 42 długoletnie, a to oznacza nieco mniej nowych praktyk i nieco więcej praktyk długoletnich w tym obszarze w odniesieniu do ubiegłorocznego raportu. Jest to być może konsekwencja nowej zasady, zgodnie z którą każdy podmiot może zgłosić do raportu jedynie 10 nowych praktyk. Jak ta zasada wpłynie na liczbę praktyk w poszczególnych obszarach, można będzie zapewne stwierdzić za jakiś czas.

Pobierz raport w wersji PDF >> odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2019/

Większość praktyk odnosi się do realizacji następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju: 5 – odnoszącego się do równości płci, 8 – dotyczącego wzrostu gospodarczego i godnej pracy oraz 10 – obejmującego hasło „mniej nierówności”. Ponadto cel 4 – dobra jakość edukacji i 17 – partnerstwa na rzecz celów także odnoszą się do treści niektórych praktyk.

Najwięcej praktyk jak co roku liczy obszar różnorodności. Coraz więcej firm sięga po złożone polityki różnorodności, obejmujące kilka grup potencjalnie zagrożonych dyskryminacją pracowników, organizuje sieci pracownicze i inne rozwiązania dla wielu różnych grup. Firmy coraz chętniej i z większą otwartością rozmawiają ze swymi pracownikami o potrzebie budowania kultury włączającej. Wiodą prym już nie tylko rozwiązania zmierzające do promowania i wspierania rozwoju kobiet, ale pojawia się coraz więcej działań wspierających pracowników o międzynarodowych korzeniach, środowiska LGBT+, pracowników z niepełnosprawnością. Pracodawcy odwołują się do wartości, kodeksów, komunikacji, upatrując w nich narzędzi do skuteczniejszego i jednocześnie bardziej autentycznego zarządzania różnorodnością. Tworzą sieci pracownicze, organizują wydarzenia plenerowe, włączają się w debaty publiczne poświęcone tej tematyce. Słowem: w sposób wieloaspektowy podchodzą do kwestii różnorodności, uwzględniając realne potrzeby pracowników, co buduje ich zaufanie.

Nadal ogromną wagę przykłada się w organizacjach do walki z nierównościami płacowymi i ogółem wspierania kobiet w biznesie. Beneficjentkami tych rozwiązań są nie tylko kobiety zatrudnione w danym podmiocie, ale również studentki, absolwentki uczelni wyższych, kobiety potencjalnie zainteresowane pracą w nim. Co warto podkreślić, coraz częściej praktyki w tej kategorii mają nie tylko wspierać kobiety w dążeniu do równości płacy czy w zatrudnieniu, lecz także wpływać na ich samopoczucie w miejscu pracy, rozwijać ich pewność siebie, budować work-life balance, czyli równowagę między pracą a życiem osobistym.

Obszar polityki i procedury oraz edukacja liczą nieco mniej praktyk w tej edycji, być może ze względu na to, że firmy często łączą budowanie struktur formalnych dotyczących różnorodności wraz z konkretnymi działaniami, często systematycznymi i kilkuetapowymi. Dlatego praktyki te mogą występować w innych obszarach kategorii prawa człowieka.

Starzejące się społeczeństwo i rynek pracownika, zwiększona obecność na nim pokolenia Z sprawiają, że struktura zespołów pracowniczych jest coraz bardziej różnorodna i rynek pracy musi stawiać czoło większej liczbie wyzwań. Ale wyzwania to także szanse na większą kreatywność wynikającą z różnorodności, lepszą atmosferę w pracy i większe zadowolenie, zarówno pracodawcy, jak i pracownika.

Źródło: Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”