Potrzeby klientów fundamentem zrównoważonego rozwoju Castorama Polska

10 sierpnia 2018

Grupa Kingfisher, której częścią jest Castorama Polska, partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zaprezentowała w tym roku Plan Zrównoważonego Rozwoju, obejmujący okres do 2025 roku.

Plan Zrównoważonego Rozwoju jest on kontynuacją realizowanej z powodzeniem we wcześniejszych latach strategii NetPositive, której główne założenia są teraz rozwijane poprzez jeszcze większe skupienie się na potrzebach klienta. Stawianie ich oczekiwań w centrum uwagi ma umożliwić spółce osiągnięcie ambitnego celu – już w 2020 roku 50% jej sprzedaży będą stanowiły produkty wspierające tworzenie zrównoważonych, bardziej ekologicznych i przyjaznych domów.

Castorama Polska jako członek Grupy Kingfisher jest zaangażowana w realizację celów zawartych w jej Planie Zrównoważonego Rozwoju zaprezentowanym w 2018 roku. Kierunki przyjęte przez spółkę w tej strategii zakładają m.in., że firma może zwiększyć swoje pozytywne oddziaływanie na otoczenie poprzez wsparcie klientów w tworzeniu zrównoważonych domów i skupiając się na ich potrzebach. Dlatego właśnie, przygotowując swoją strategię odpowiedzialności społecznej, Grupa rozpoczęła od szeroko zakrojonego badania obejmującego 5 rynków, na których działają jej sklepy.

Bez względu na specyfikę poszczególnych krajów, klienci wskazywali na 4 główne obszary, które są dla nich ważne i w oparciu o które spółka może w jeszcze większym stopniu pozytywnie oddziaływać na otoczenie. Są to: oszczędzanie pieniędzy przez mniejsze zużycie energii i wody, rozsądna i oszczędna konsumpcja, życie w zgodzie z naturą oraz zdrowa, nietoksyczna przestrzeń mieszkaniowa.

W toku prac nad Planem Zrównoważonego Rozwoju Grupa Kingfisher konsultowała się również z zewnętrznymi ekspertami. Przeanalizowała także swoje osiągnięcia w odniesieniu do celów opisanych przez organizację Narodów Zjednoczonych – SDGs, biorąc pod uwagę te obszary, w których jej oddziaływanie na otoczenie jest największe. Rozpoczęła także analizę swojego łańcucha dostaw produktów – od podstawowych surowców do gotowego asortymentu dla klienta. Wszystkie te działania pozwoliły wyodrębnić ważne trendy – zarówno społeczne, jak i środowiskowe, które mają wpływ na klientów spółki. Dzięki rzetelnym przygotowaniom, realizując działania w wytyczonych w ten sposób obszarach jednocześnie, firma może mieć realny wpływ na osoby wprowadzające zmiany
w swoich domach i wraz nimi jeszcze skuteczniej, pozytywnie oddziaływać na otoczenie.

Główne cele zrównoważonego rozwoju

Na podstawie badań potrzeb klientów oraz dodatkowych analiz spółka zidentyfikowała główne cele, na realizacji których skupiła się cała Grupa Kingfisher. Przekładają się one zarówno na działania wewnątrz organizacji, jak i te skierowane do jej najbliższego otoczenia. Kingfisher wspiera przede wszystkim klientów w takich obszarach jak: 1. oszczędzanie pieniędzy poprzez ograniczenie zużycia energii i wody, 2. przemyślane rozwiązania w zakresie wielokrotnego użycia i dłuższej eksploatacji produktów, 3. tworzenie zdrowszych domów i wzmacnianie więzi z naturą oraz 4. aktywne uczestnictwo w społeczności, która pomaga milionom ludzi ulepszać ich mieszkania.

Każdy z tych celów jest obszarem wymagającym ogromnego zaangażowania i wprowadzenia zmian w sposobie funkcjonowania firmy, doborze jej partnerów, tworzeniu oferty. Aby przybliżyć złożoność tych ambicji, warto przyjrzeć się przykładowo kwestii wydłużania cyklu życia produktów i wykorzystania surowców – cel 2. Klienci, nawet jeśli nie znają pojęć takich jak circular economy – gospodarka o obiegu zamkniętym, doceniają to, że  produkty, których używają, działają przez dłuższy okres i że istnieje możliwość przywracania ich do ponownego wykorzystania.

Zasady obiegu zamkniętego od lat towarzyszyły tworzeniu ofert w grupie Kingfisher, która teraz chce jeszcze bardziej rozwijać ten kierunek w związku z zainteresowaniem przemyślaną, zrównoważoną konsumpcją po stronie klientów. Prowadząc działalność, firma dąży więc do wyeliminowania odpadów na wszystkich rynkach i zwiększenia znaczenia recyklingu w swojej działalności. Grupa chce też rozwijać się, bazując na zrównoważonym łańcuchu dostaw, wykorzystując bogate doświadczenia zdobyte w związku np. z pozyskiwaniem drewna.

Oczywiście, poprzez własne innowacje, spółka zamierza również w jeszcze większym stopniu ułatwiać klientom życie w zgodzie z zasadami gospodarki cyklu zamkniętego. Celem Grupy jest by do 2025 roku stworzyć 20 kategorii produktów i usług, które pozwolą nabywcom na oszczędność, dłuższą eksploatację urządzeń oraz ich ponowne wykorzystanie. To wyzwanie, które wymaga działań m.in. w obszarze wyboru materiałów łatwo i szeroko stosowanych w recyklingu, czy projektowania pod kątem możliwości dłuższej pracy i niskiego zużycia energii.

W tym aspekcie istotne jest również zapewnienie klientom łatwego dostępu do określonych usług np. wynajmu i napraw oraz nowatorskie podejście do biznesu np. w zakresie systemu zwrotu asortymentu.

Przykładem tego jak cele całej grupy realizowane są już na poszczególnych rynkach jest Castorama Polska. W przypadku naszego kraju odpowiedzialna konsumpcja ma znaczenie od wielu lat, czego wyrazem jest sieć serwisów i punktów serwisowych w sklepach. W Castorama klienci mogą sprawdzić zakupione przez siebie urządzenia, tak żeby mieć pewność że na starcie są one sprawne i że będą służyły przez dłuższy czas. Jak wiemy nawet najlepsze urządzenia wymagają konserwacji i nawet one mogą ulec awarii. Wtedy, zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i po nim Castorama oferuje klientom możliwość skorzystania z usług serwisów. Dzięki umiejętnościom i doświadczeniu pracowników cykl życia urządzenia może być znacznie dłuższy, a ich użytkownicy usatysfakcjonowani.

W cele dotyczące działań na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji wpisują się też działania edukacyjne Castorama Polska. Przykładowo podczas realizowanego od wielu lat programu Majsterkowo – warsztatów dla dzieci w wieku szkolnym, najmłodsi uczą się m.in. jak nadać drugie życie zużytym sprzętom i materiałom oraz zdobywają ciekawą wiedzę z zakresu ekologii.

Źródło: materiały prasowe firmy