Powstało narzędzie do mierzenia wpływu biznesu na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju

25 września 2019

Dotyczy firmy: ERGO Hestia,

Powstało pionierskie na polskim rynku narzędzie do mierzenia wpływu biznesu na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju – Barometr wpływu. Został on stworzony w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz Agendy 2030, której partnerem merytorycznym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Barometr został ogłoszony 25 września, w Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Światowy Dzień Działania obchodzony jest co roku 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. To symboliczny dzień mobilizacji. Z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, na całym globie organizowane są tego dnia wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na ich rzecz. W tym roku świętowanie będzie trwać aż dziesięć dni i odbędzie się w dniach 20-30 września 2019 jako Światowy Tydzień Działania (Global Week to #Act4SDGs).

W Polsce Partnerem Światowego Tygodnia jest Kampania 17 Celów. To inicjatywa prowadzona w szerokim partnerstwie firm i instytucji pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Mobilizuje ona biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Agendy 2030.

– Jako koordynator realizacji Agendy 2030 w Polsce, współpracujemy z administracją publiczną i z biznesem. I podkreślam to nie są odrębne światy! W ważnych sprawach działamy jak partnerzy. Razem się rozwijamy i razem korzystamy z efektów zrównoważonego rozwoju. – mówi Marcin Ociepa, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Barometr Wpływu

W tym roku w Polsce w Światowym Dniu Działania Partnerzy Kampanii 17 Celów zaprezentowali pierwszy w Polsce zestaw wskaźników SDGs dla biznesu. To nowe narzędzie powstało w ramach tegorocznej edycji Kampanii, prowadzonej pod hasłem „Wspólne Działania”. Barometr wpływu, bo taką nazwę nosi nowe narzędzie, pozwoli polskim firmom mierzyć swój wkład w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Został wypracowany w procesie szerokich konsultacji eksperckich, w które zaangażowane było ponad 20 instytucji. Wśród nich znajduje się także Forum Odpowiedzialnego Biznesu, partner merytoryczny Kampanii 17 Celów.

– Ocena wpływu działalności firmy na Cele Zrównoważonego Rozwoju nie jest zadaniem łatwym. Oficjalne wskaźniki pomiaru tych celów w skali świata czy kraju (dostępne na stronie sdg.gov.pl) są podstawą do podejmowania decyzji przez rządzących, ale nie są właściwe dla biznesu. – mówi Renata Bielak, Dyrektor Departamentu Opracowań Statystycznych w GUS – Dlatego proponujemy zestaw miar, na podstawie których również przedsiębiorcy będą mogli regularnie oceniać swój wkład w zrównoważony rozwój. Zadbaliśmy, aby wskaźniki były jak najbardziej dostosowane do specyfiki firm, a sposób ich wyliczania możliwie prosty i uniwersalny. 

Na polskim rynku powstaje coraz więcej inicjatyw biznesowych i międzysektorowych działań na rzecz Celów, jednak brakuje odpowiedniego sposobu na ocenę ich wkładu w realizację Celów. Barometr wpływu zachęca największe firmy do raportowania pod kątem Agendy 2030.

– Doceniamy długoterminowe strategie rozwoju, modele biznesowe i narzędzia opracowywane w oparciu i dla SDGs. Cieszymy się, że biznes będzie mógł korzystać z Barometru wpływu do oceny swojej działalności pod kątem SDGs. To odzwierciedlenie w praktyce tego o czym mówimy: współpracy, doświadczenia i zasobów, innowacyjności i odpowiedzialności – dodaje Marcin Ociepa z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Małgorzata Greszta, inicjatorka Kampanii 17 Celów, Partner Zarządzająca CSR Consulting, tłumaczy działanie narzędzia oraz cel jaki mu przyświeca:

Barometr wpływu zachęca firmy do przyjrzenia się swojemu wkładowi w realizację Agendy 2030. Dzięki krótkiej liście 30 wskaźników dotyczących 6 kluczowych dla polskiego biznesu Celów Zrównoważonego Rozwoju, przedsiębiorstwa mogą wyliczyć swój wynik, porównać go ze średnią rynkową i sprawdzić swoje mocne i słabe strony. Dzięki temu lepiej zaplanują swoje działania i zarządzą ryzykiem. Zyskają też rzetelne dane do komunikowania interesariuszom.

 

– Barometr wpływu to bardzo ciekawe narzędzie za pomocą którego będzie można jeszcze lepiej przeprowadzić pomiar wpływu organizacji na środowisko i społeczeństwo pod kątem Agendy 2030. twierdzi Mario Zamarripa, dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Ergo Hestii, Partner Wspierający Kampanię 17 Celów. – Narzędzie to mocno wspiera obszar „Corporate Sustainability Management” tj. standardy zarządzania jakością produktu i środowiska, procesy, zużycie surowców, emisje CO2, zarządzanie łańcuchem dostaw, odpowiedzialne finansowanie, itp. Dzięki niemu jeszcze łatwiej będzie można zakomunikować działań i efektów naszych projektów i działań – dodaje Mario Zamarripa.

Narzędzie zostanie udostępnione firmom bezpłatnie, aby zachęcić jak najwięcej podmiotów do raportowania pod kątem Agendy 2030Wspólny wynik polskich firm prezentowany będzie na stronie Kampanii 17 Celów. Powstaną też analizy danych i benchmarki rynkowe.

– Analiza wspólnych wyników polskiego biznesu pozwoli monitorować postępy we wdrażaniu Agendy 2030 w Polsce. Pozwoli także wyznaczyć obszary wymagające podjęcia działań przez firmy w ramach indywidualnych lub wspólnych inicjatyw. Barometr wpływu ma pomóc osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju w Polsce – dodała Małgorzata Greszta.

Inicjatywy na rzecz Agendy 2030

Dla twórców Barometru wpływu kluczowe jest, aby zbadanie przez firmy swojego wkładu w realizację Agendy 2030 było impulsem do podjęcia działań, które pozwolą im osiągnąć lepsze wyniki w kolejnym roku. Wdrożenie pozytywnych zmian w pewnych obszarach będzie wymagało międzysektorowej współpracy. Wyzwania, z którymi mierzy się Agenda 2030, mają bowiem taką skalę i poziom złożoności, że nie da się ich rozwiązać na poziomie pojedynczej organizacji – niezbędne jest partnerstwo na rzecz Celów.

Partnerzy Kampanii 17 Celów podejmują już wiele międzysektorowych inicjatyw na rzecz realizacji Agendy 2030. W tym roku powstał Pakt na rzecz Zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych, w ramach którego prawie 20 firm i instytucji pracuje nad Mapą Drogową na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych w Polsce, która ogłoszona ma być jeszcze w tym roku. Jej otwarte konsultacje odbędą się 9 października w Warszawie.

Krytyczne obszary do dziania

Przed polskim biznesem zostało jeszcze dużo do zrobienia w zakresie realizacji celów Agendy 2030. Piotr Soroczyński, Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, która jest Partnerem Merytorycznym Kampanii 17 Celów, wskazuje na kluczowe wyzwania dla przedsiębiorstw w Polsce:

– Głównym kierunkiem działań dla znacznej ilości firm może okazać się dbałość o rozsądne gospodarowanie zasobami w procesie produkcji i dystrybucji towarów. Obniżanie zapotrzebowania na surowce materiały i półprodukty, ale również na energię, jest jednym z ważniejszych procesów w poprawianiu ekonomiki działalności gospodarczej. Ważne by działania te prowadzić również ze świadomością, iż służą one nie tylko firmie. Firmy też coraz częściej – czując pewien deficyt w tym zakresie – stawiają na swój rozwój poprzez dbanie o bardzo szeroko rozumiane warunki pracy oraz wiedzę i umiejętności zatrudnianych pracowników. Ma to bowiem kapitalny wpływ na wydajność, innowacyjność, możliwość ciągłego prowadzenia działań – nawet w sytuacji pogarszających się warunków zewnętrznych – mówi Piotr Soroczyński.

Małgorzata Greszta podsumowała:

– Podczas Kampanii 17 Celów wypracowaliśmy wiele innowacyjnych pomysłów dla biznesu na działania wspomagające osiągnięcie zadań Agendy 2030 w Polsce. Dziś, w Światowym Dniu Działania na rzecz Celów, apelujemy do wszystkich firm, aby podjęły się ich wspólnego mierzenia realizacji Celów, a następnie podejmowały działania, aby te wyniki były z roku na rok lepsze – aż do osiągnięcia Celów w 2030 roku.

Źródło: inf. pras.