PGE wprowadza dodatkowe udogodnienia dla przedsiębiorców, samorządów i szpitali

31 lipca 2019

Dotyczy firmy: PGE Polska Grupa Energetyczna,

Osobiście we wszystkich biurach obsługi klienta PGE Obrót i PGE Dystrybucji, listownie oraz mailowo przedsiębiorcy, samorządowcy i szpitale mogli składać oświadczenia niezbędne do obniżenia rachunków za prąd w II półroczu 2019 r.

Podmioty spełniające przesłanki z art. 5 ust. 1a pkt. 2-5 ustawy, tj. mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy, miały prawo korzystać w II półroczu 2019 r.z obniżonych cen, jeśli w terminie 28 dni od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawyz dnia 28 grudnia 2018 r. o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 412 i poz. 1210) złożą stosowne oświadczenie, którego wzór określa zał. nr 1 do ustawy.

Więcej informacji o programie jest na stronie internetowej.

Źródło: mat. pras.