Oświadczenie lub odrębne sprawozdanie – firmy objęte obowiązkiem ujawniania informacji będą mieć wybór

7 października 2016

W artykule z sierpnia br.: „Ujawnianie a raportowanie – czyli czy dyrektywa zmieni podejście do raportowania?” przedstawiliśmy założenia projektu ustawy o rachunkowości, który ma zaimplementować Dyrektywę 2014/95/UE związaną z ujawnianiem informacji przez niektóre spółki.

W porównaniu do stanu sprzed miesiąca, Ministerstwo Finansów wprowadziło do projektu z 14.09.2016 drobne zmiany, które przybliżamy poniżej. Jest to wciąż projekt ustawy implementującej dyrektywy, dlatego warto poczekać na ostateczny kształt przepisów.

Oświadczenie lub sprawozdanie

W dalszym ciągu jednostki objęte obowiązkiem będą miały 3 miesiące od zakończenia roku obrotowego na sporządzenie informacji niefinansowych. Nie zmienia się też zakres wymaganych informacji. Pozostaje również wybór pomiędzy wersją A: oświadczeniem, które będzie częścią sprawozdania z działalności, a wersją B: odrębnym sprawozdaniem. Odrębne sprawozdanie jako oddzielny dokument może przyjąć dowolną formę, np. raport społeczny, raport CSR, raport zrównoważonego rozwoju, raport zintegrowany etc. Bez względu na to, na którą wersję firma się zdecyduje, powinna ona powstać równolegle ze sprawozdaniem z działalności (tj. do trzech miesięcy po upływie roku obrotowego).

Biegły rewident potwierdzi sam fakt sporządzenia oświadczenia lub sprawozdania, ale już dodatkowa weryfikacja pozostaje fakultatywna

Obecność wersji A (oświadczenia) lub wersji B (odrębnego sprawozdania), jeśli na nią zdecydowała się firma, potwierdza biegły rewident. Potwierdzenie sporządzenia oświadczenia lub odrębnego sprawozdania będzie nowym obowiązkiem nałożonym na biegłego rewidenta. Warto jednak pamiętać, że ani oświadczenie, ani sprawozdanie nie będzie podlegało obowiązkowej weryfikacji. Ministerstwo Finansów w ramach projektu ustawy pozostawia firmom pełną dowolność w podjęciu decyzji o dodatkowej weryfikacji. W uzasadnieniu do ustawy z 14 września czytamy: „ze względu na wyraźną negatywną korelację pomiędzy wymogiem weryfikacji informacji niefinansowych, a obszernością ujawnianych informacji niefinansowych (tj. obowiązek weryfikacji może zniechęcać spółki do ujawniania bardziej szczegółowych, rozbudowanych informacji niefinansowych np. w formie odrębnego sprawozdania) nie skorzystano z opcji umożliwiającej nałożenie obowiązku weryfikacji informacji niefinansowych”. [1]

Wersja A – firma wybrała oświadczenie

W przypadku, kiedy firma skorzysta z opcji minimalnej, tj. przygotuje oświadczenie, w którym ujawni informacje pozafinansowe, oświadczenie będzie częścią sprawozdania z działalności. Zarówno zakres, jak i wymogi oświadczenia są takie same jak w przypadku odrębnego sprawozdania. Jedyną istotną różnicą jest to, że oświadczenie będzie immanentną częścią sprawozdania z działalności. Złożenie do KRS sprawozdania z działalności z oświadczeniem, w którym zostaną ujawnione odpowiednie informacje, będzie spełniało wymogi ustawy. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby oświadczenie z informacjami pozafinansowymi firma udostępniła również na swojej stronie internetowej.

Wersja B – firma wybrała oddzielne sprawozdanie

W przypadku oddzielnego sprawozdania sytuacja z publikacją wygląda inaczej. Firma musi zamieścić w sprawozdaniu z działalności informację, że sporządziła odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych oraz wskazać jednoznacznie w ramach sprawozdania z działalności kompletność zawarcia informacji niefinansowych w tym odrębnym sprawozdaniu. Ministerstwo Finansów zwraca uwagę w Uzasadnieniu do Projektu Ustawy z 14 września 2016: „Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia użytkowników informacji niefinansowych, gdy jednostka przedstawiłaby informacje niefinansowe w sposób rozproszony, np. w ramach tzw. raportu zintegrowanego (kompilacji raportowania finansowego i niefinansowego).”[2] Inaczej mówiąc, ustawodawcy zależy, aby ujawnione informacje niefinansowe, zgodnie z zakresem i aspektami wyodrębnionymi w dyrektywie[3], były zaprezentowane spójnie i  pozwalały na swobodne odnalezienie tych aspektów i zapoznanie się z nimi przez wszystkich zainteresowanych.

Odrębne sprawozdanie tylko na stronie firmy

W przypadku wersji B, odrębne sprawozdanie powinno zostać opublikowane przez firmę na jej stronie internetowej w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Nie oznacza to, że firmy korzystające z wersji B będą miały więcej czasu na przygotowanie dokumentu. Pomimo, że odrębne sprawozdanie nie jest umieszczane w KRS-ie[4] wraz ze sprawozdaniem z działalności (jak proponowało Ministerstwo kilka miesięcy temu w projekcie), jednak z powodu sporządzenia wraz ze sprawozdaniem z działalności oraz konieczności potwierdzenia przez biegłego rewidenta faktu sporządzenia dokument ten powinien zostać przedstawiony biegłemu rewidentowi równolegle ze sprawozdaniem z działalności (tj. najpóźniej 3 miesiące od dnia bilansowego). Jednocześnie firma może zostać ukarana, jeśli nie opublikuje sprawozdania z danymi niefinansowymi w wyznaczonym czasie na swojej stronie internetowej.

Odpowiedzialność za sprawozdanie

Ministerstwo Finansów wskazuje na pewne przepisy i wymogi, które dotyczą zarówno wersji A, jak również wersji B a dotyczą:

  • odpowiedzialności za sporządzenie sprawozdania z działalności,
  • dołączania sprawozdania z działalności do sprawozdania finansowego,
  • sporządzania sprawozdania z działalności w języku polskim i walucie polskiej oraz możliwych zaokrągleń kwot,
  • podpisywania sprawozdania z działalności,
  • udostępniania m.in. wspólnikom, akcjonariuszom sprawozdania z działalności,
  • przechowywania sprawozdania z działalności.

To ważne, ponieważ odrębne sprawozdanie powinno również zostać przygotowane z przestrzeganiem powyższych zasad.

Czekając na 6 grudnia

6 grudnia 2016 jest datą graniczną, ponieważ do tego czasu Polska ma obowiązek opublikować ustawę implementującą dyrektywę (tj. nowelizację ustawy o rachunkowości). Mamy jednak nadzieję, że ostateczny kształt przepisów poznamy wcześniej, ponieważ projekt zmian w ustawie znalazł się już w Komitecie do Spraw Europejskich, skąd następnie zostanie przekazany do Rady Ministrów i przedłożony do Sejmu i Senatu. Forum Odpowiedzialnego Biznesu będzie na bieżąco monitorować postępy w przygotowaniu zmian w ustawie.

Zapraszamy również na naszego livebloga: http://odpowiedzialnybiznes.pl/informacje/reportingliveblog/ #reportingliveblog

Przypisy

[1] Projekt Ustawy o zmianie Ustawy o Rachunkowości (www.rcl.gov.pl – nr UC 46), http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284105/katalog/12346234#12346234

[2] Projekt Ustawy o zmianie Ustawy o Rachunkowości (www.rcl.gov.pl – nr UC 46), http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284105/katalog/12346234#12346234

[3] „ Oświadczenie na temat informacji niefinansowych obejmuje co najmniej: opis modelu biznesowego jednostki; kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki; opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, a także opis rezultatów stosowania tych polityk; opis procedur należytej staranności – jeżeli jednostka je stosuje w ramach powyższych polityk (…); opis istotnych ryzyk związanych z działalnością jednostki, mogących wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia, w tym ryzyk związanych z produktami jednostki lub jej relacjami z otoczeniem zewnętrznym, w tym z kontrahentami, a także opis zarządzania tymi ryzykami”. Projekt Ustawy o zmianie Ustawy o Rachunkowości (www.rcl.gov.pl – nr UC 46), http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284105/katalog/12346234#12346234

[4] „Pozwoliłoby to uniknąć zgłoszonych przez Ministra Sprawiedliwości trudności związanych m.in. z konieczną modernizacją systemów rejestrowych wraz z poniesieniem znaczących kosztów”. Uzasadnienie do Projektu Ustawy o zmianie Ustawy o rachunkowości www.rcl.gov.pl – nr UC 46), http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284105/katalog/12346234#12346234