Nowy skład Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

11 czerwca 2019

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska,

Michał Gajewski, CEO Santander Bank Polska, dołączył do składu Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największej w Polsce organizacji upowszechniającej standardy odpowiedzialnego biznesu.

Nowo wybrany  członek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, podobnie jak pozostałe osoby (poza dyrektorką generalną), reprezentuje firmy współpracujące z organizacją. Santander Bank Polska (wcześniej Bank Zachodni WBK) jest partnerem strategicznym FOB od 12 lat.

Członkinie i członkowie Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu mają do odegrania kluczową rolę w działaniach na rzecz CSR w Polsce, wspierając Zespół i rozwój naszej organizacji na poziomie strategicznym. Z ogromną przyjemnością witam w tym gronie Pana Prezesa Michała Gajewskiego, reprezentującego najwyższe władze Santander Bank Polska, i mającego dzięki temu rzeczywisty wpływ na pozytywne zmiany w biznesie. Liczymy na doświadczenie i wiedzę Pana Prezesa, a równocześnie doceniamy wieloletnie zaangażowanie firmy w statutową działalność Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pan Prezes Michał Gajewski reprezentuje branżę bardzo aktywną  pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu, która ze względu na swój szczególny wpływ na zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny i środowiskowy ma jednak wciąż ogromny potencjał do dalszego rozwoju i działania w zakresie CSR – mówi Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Walne zebranie członkiń i członków Forum Odpowiedzialnego Biznesu odbyło się 4 czerwca. W tym dniu przeprowadzone zostały wybory uzupełniające. Proces ten został poprzedzony komunikacją o możliwości kandydowania do Zarządu organizacji, do którego obowiązków należy strategiczne planowanie i nadzór nad funkcjonowaniem stowarzyszenia. Kadencja obecnego Zarządu upływa w czerwcu 2020.

– Wybór do zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu to dla mnie zaszczyt, ale jednocześnie duża odpowiedzialność. Kwestie pozafinansowe mają coraz większe znaczenie dla interesariuszy. Możemy to obserwować chociażby po skokowym zainteresowaniu tym tematem inwestorów. Mam nadzieję, że będę miał możliwość nie tylko pozytywnie wpływać na rozwój i promocję idei odpowiedzialnego biznesu wśród firm w Polsce, ale także będzie to okazja do wymiany wiedzy i inspiracji w gronie najlepszych mówi Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska. – Jako drugi największy bank w Polsce, należący do międzynarodowej Grupy Santander, czujemy również szczególną odpowiedzialność za rynek finansowy. Duży nacisk kładziemy na strategię odpowiedzialnej bankowości oraz budowanie świadomości wśród interesariuszy zarówno za pomocą autorskich inicjatyw, jak i działań realizowanych wspólnie z branżą. Naszą ambicją jest kreowanie trendów oraz tworzenie standardów w tym zakresie. Wierzymy, że odpowiedzialna bankowość jest podstawą efektywnego, innowacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największej organizacji pozarządowej zajmującej się CSR, jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirowanie biznesu, który zmienia świat, łączenie ludzi, którzy zmieniają biznes. Stowarzyszenie powstało w 2000 roku z inicjatywy środowisk gospodarczych, akademickich i pozarządowych, posiada status organizacji pożytku publicznego. Od 2002 roku Forum jest narodowym partnerem CSR Europe – sieci organizacji promujących koncepcję odpowiedzialnego biznesu w Europie. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest pierwszą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR) w kompleksowy sposób.

Źródło: inf. własna