Nabór do grup roboczych Zespołu do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

15 lutego 2017

Podczas drugiego spotkania Zespołu do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, które odbyło się 19 stycznia 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju zdecydowano o utworzeniu tematycznych grup roboczych, w których będą uczestniczyć również zaproszeni partnerzy społeczno-gospodarczy.W ramach prac  zdecydowano o powołaniu grup roboczych do spraw:

– odpadów,

– biogospodarki,

– modeli biznesowych,

– działań miękkich.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach poszczególnych grup roboczych mogą zgłaszać sie do dnia 17 lutego br. za pomocą formularza wysłanego na adres napisz na email .

formularz (DOCX 22 KB)

 

——————————————

Dlaczego Gospodarka o Obiegu Zamkniętym?

Wyczerpywanie się surowców, wzrost ich cen i rosnąca zależność od dostawców z innych krajów stanowi poważne zagrożenie dla dalszego rozwoju gospodarczego oraz wyzwanie w kontekście ochrony środowiska. Dlatego tak ważne jest kompleksowe podejście do produktów i usług. Istotne jest, aby na każdym etapie cyklu życia, czyli już od pozyskania surowca, przez projektowanie, produkcję, konsumpcję, aż po gospodarowanie odpadami mieć na uwadze wydajność surowcową, zarówno w kontekście surowców energetycznych, jak i materiałowych, niezbędnych do produkcji. Odpady – jeżeli muszą powstać – powinny być traktowane jako surowce wtórne. Temu mają służyć wszystkie działania poprzedzające powstanie odpadów na wcześniejszych etapach życia produktu lub usługi. Gospodarka o Obiegu Zamkniętym stanowi odpowiedź na wyzwania związane z ograniczonym dostępem do surowców naturalnych. W tym nowym podejściu gospodarczym wartość produktów i surowców jest zachowana tak długo, jak jest to możliwe, przy jednoczesnej minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów.

Międzyresortowy Zespół GOZ

Tematyka GOZ spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno po stronie administracji, jak i wśród przedsiębiorców. W czerwcu 2016 r. zostało opublikowane Zarządzenie Ministra Rozwoju w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Do prac w Zespole zostali zaproszeni przedstawiciele resortów: środowiska, edukacji narodowej, energii, infrastruktury i budownictwa, nauki i szkolnictwa wyższego, rodziny, pracy i polityki społecznej, rolnictwa i rozwoju wsi oraz zdrowa. Planuje się, że w robocze prace Zespołu włączeni zostaną także przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki i inne podmioty, których dotyczy GOZ.

Celem prac Zespołu jest:

  • określenie szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron w kontekście transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • wypracowywanie stanowiska do inicjatyw Unii Europejskiej dotyczących transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz
  • opracowanie Mapy Drogowej w zakresie wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce, określającego w szczególności cele i priorytety działania wraz z ich horyzontem czasowym i instytucjami odpowiedzialnymi za ich realizację.

Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się 8 listopada 2016 r. Na spotkaniu przedstawiono koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym oraz powołano członków Zespołu.

źródło: Ministerstwo Rozwoju