Ład organizacyjny – podsumowanie obszaru w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”

22 maja 2020

Od września ubiegłego roku na Giełdzie Papierów Wartościowych funkcjonuje nowy indeks – WIG-ESG. Zastąpił działający wcześniej Respect Index. Nowa nazwa pochodzi od znanego skrótu odnoszącego się – obok kwestii społecznych i środowiskowych – także do aspektów ładu organizacyjnego (ESG – Environmental, Social, Governance). Coraz istotniejszy dla spółek ład organizacyjny norma ISO 26000 definiuje jako „system, poprzez który organizacja podejmuje i wdraża decyzje, zmierzające do realizacji jej celów”. W kontekście odpowiedzialnego biznesu istotnymi kwestiami w tym zakresie, a będącymi treścią rozdziału są: compliance, dialog z interesariuszami, etyka, raportowanie oraz zarządzanie.

Pobierz raport w wersji PDF >> odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2019/

Łącznie 62 firmy zgłosiły 96 dobrych praktyk do obszaru ład organizacyjny. To o blisko 20% firm i 15% inicjatyw więcej niż w ubiegłym roku. Niezmiennie jednak trendem pozostaje dominacja zagadnień z kategorii etyki, skierowanych głównie do pracowników firmy. Nie dziwi więc fakt przewagi w ósmym (godna praca i wzrost gospodarczy) i szesnastym (pokój, sprawiedliwość i silne instytucje) Celu Zrównoważonego Rozwoju.

Wiodącymi praktykami w kategorii etyka są kodeksy etyczne. Firmy dbają o ich aktualność, atrakcyjną prezentację, dostępność, a także o jak największą przydatność. Część praktyk w kategorii stanowią aktywności wspierające czy też upowszechniające wiedzę na temat dokumentów i narzędzi będących elementem systemu etycznego.

Druga pod względem liczebności dobrych praktyk jest kategoria zarządzanie. Przedstawia rozwiązania, procesy, polityki umożliwiające uporządkowanie, sprawniejsze działanie czy wdrożenie zasad odpowiedzialnego biznesu. Podstawą ich funkcjonowania są strategie CSR/zrównoważonego rozwoju, będące również treścią zgłaszanych praktyk w tej kategorii. Warto też wskazać na obecność inicjatyw poświęconych środowisku naturalnemu. Firmy zaczynają traktować to zagadnienie jako oddzielne pole wymagające specjalnych regulacji. Praktyki przejawiają dążenie firm w kierunku m.in. gospodarki obiegu zamkniętego czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Do kategorii compliance zakwalifikowanych zostało 17 dobrych praktyk – to prawie dwukrotnie więcej niż w poprzedniej edycji raportu. Kwestie zarządzania zgodnością (compliance) stają się coraz ważniejsze. Firmy mają świadomość, że w ten sposób mogą ograniczyć różnego typu ryzyka w działalności gospodarczej.

Dialog z interesariuszami to nieodłączny element działania firm odpowiedzialnych. Pozwala uzyskać informacje, które następnie można wykorzystać w planowaniu przedsięwzięć i projektów. Na tej podstawie można rozwijać współpracę z otoczeniem. Obok paneli dla szerokiego grona interesariuszy pojawiły się praktyki koncentrujące się na współpracy ze społecznościami lokalnymi. Widać więc, że firmom zależy na stawaniu się dobrym sąsiadem.

Ujawnianie danych niefinansowych stanowi wyzwanie dla firm działających w Polsce. Obok przykładów zawartych w kolejnej odsłonie raportu warto przyjrzeć się publikacjom zgłaszanym do Konkursu Raporty Społeczne, organizowanego od 13 lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. W ostatniej edycji konkursu raporty zarejestrowało 45 organizacji. Dostępne są na stronie >>

Źródło: Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”