Kto wspiera otwarte na różnorodność miejsca pracy?

8 maja 2019

Zarządzanie różnorodnością jest aktualnym wyzwaniem, przed którym wkrótce staną wszystkie firmy. Skuteczne prowadzenie działań w tym obszarze wymaga świadomych i kompetentnych pracowników, którzy wprowadzają kompleksowe rozwiązania na rzecz optymalnego wykorzystania różnorodności w miejscu pracy. Dlatego w ramach 3. edycji nagrody ,,Ludzie, którzy zmieniają biznes” Forum Odpowiedzialnego Biznesu chce wyróżnić pracowników biznesu oraz środowiska okołobiznesowego promujących i wspierających zarządzanie różnorodnością w firmach w Polsce.

Zgłoś kandydata/kę do Nagrody >>

Upowszechnienie różnorodności na polskim rynku pracy staje się coraz istotniejsze. Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne, starzejące się społeczeństwo, konieczność obecności większej liczby kobiet na kierowniczych stanowiskach, coraz większą liczbę obcokrajowców, konieczne jest podejmowanie działań w celu zmian w organizacjach i zarządzaniu w miejscu pracy. Mimo że wciąż dla wielu firm bezpieczniejsze jest tworzenie jednorodnych zespołów pracowników, coraz więcej pracodawców dostrzega korzyści płynące z posiadania bardziej zróżnicowanych zespołów.

Warto spojrzeć na zarządzanie różnorodnością jak na twórcze korzystanie z zasobów pracowników reprezentujących różne poglądy, cechy, grupy społeczne. Różnorodny zespół to zróżnicowane punkty widzenia, a więc lepsze zarządzanie ryzykiem i szansa na innowacje. Przede wszystkim koncepcja ta opiera się jednak na równym traktowaniu, niedyskryminowaniu i poszanowaniu wszystkich pracownic i pracowników, bez względu na ich specyficzne cechy czy przynależność do jakiejkolwiek grupy społecznej. I umożliwieniu im wykorzystania w pracy swojego pełnego potencjału.

O rosnącym znaczeniu zarządzania różnorodnością świadczyć może fakt, że coraz więcej organizacji decyduje się na podpisanie Karty Różnorodności będącej cennym narzędziem zarówno dla podmiotów, które dopiero uczą się zarządzania różnorodnością, jak i dla tych, które chcą doskonalić swoje strategie w tej dziedzinie. Firmy, które koncentrują się na budowaniu włączającej kultury organizacji, mogą być dzięki temu o wiele lepiej  postrzegane przez swoich pracowników, liczyć na ich lojalność i większą satysfakcję. Jak podkreślają autorzy przygotowanego przez firmę Deloitte raportu “Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm”, kształtowanie środowiska pracy uwzględniającego np. potrzeby różnorodnych pokoleń to jeden kluczowych trendów w HR. Do elementów najczęściej uwzględnianych przez polskie firmy w realizowanych działaniach z zakresu zarządzania różnorodnością znajdują się płeć, wiek oraz osobowość.

Kwestie zarządzania różnorodnością wiążą się zwykle z konkretnymi działaniami określonych osób działających  na rzecz budowania kultury organizacyjnej, w której ważna jest otwartość, tolerancja i szacunek dla każdego człowieka. Więcej informacji o tym, jak zarządzanie różnorodnością pozytywnie zmienia miejsce pracy można znaleźć w Raporcie Odpowiedzialny Biznes. Dobre praktyki 2018 rok.

W ramach 3. edycji Nagrody ,,Ludzie, którzy zmieniają biznes” będą oceniane realne działania konkretnych osób, mające na celu zarządzanie biznesem w sposób zgodny z koncepcją społecznej odpowiedzialności. Wiele działań biznesu nie byłoby możliwych bez inicjatywy lub wsparcia ze strony przedstawicieli środowiska pozabiznesowego (administracji, organizacji pozarządowych) – dlatego do zgłaszania kandydatur w kategorii zarządzanie różnorodnością, zapraszamy przedstawicieli/ki wszystkich sektorów.

Formularz zgłoszeniowy może wypełnić dowolna osoba. W przypadku zgłoszenia kandydatury przez osobę trzecią, Organizator skontaktuje się z kandydatem/-tką aby uzyskać zgodę na kandydowanie. Zgłoszenia można dokonać w maksymalnie 2 kategoriach: 1 w kategorii głównej oraz 1 w kategorii specjalnej. Możliwe jest także zgłoszenie tylko w 1 kategorii: głównej lub specjalnej.

Nabór kandydatów i kandydatek trwa do 1 czerwca 2019 roku i odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy. Trzecia edycja Nagrody zostanie przyznana za działania zrealizowane w latach 2017 – 2018 Więcej informacji o Nagrodzie “Ludzie, którzy zmieniają biznes” na stronie  odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda.

Patronat honorowy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat: Business Centre Club, Centrum Wolontariatu, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Patronat medialny: ngo.pl, Personel Plus