Konkurs VERBA VERITATIS rozstrzygnięty po raz czternasty

12 grudnia 2019

Dotyczy firmy: Polpharma,

Etyka w biznesie i CSR to tematy coraz częściej poruszane w przestrzeni publicznej, zwiększa się też liczba firm aspirujących do bycia odpowiedzialnymi społecznie. Potwierdzeniem rosnącego zainteresowania tą tematyką jest także organizowany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Akademię Leona Koźmińskiego konkurs Verba Veritais. Do czternastej edycji zgłoszono 27 prac dyplomowych, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych, poświęconych zagadnieniom związanym z etycznym prowadzeniem biznesu. Wydarzenie zostało objęte patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Verba Veritatis to ogólnopolski konkurs, którego celem jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy i zainteresowania ważnymi zagadnieniami, jakimi są etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz ład korporacyjny.

– Umożliwiając wymianę informacji pomiędzy światem nauki a biznesem poprzez przekształcanie wiedzy indywidualnej w zasób służący środowisku przedsiębiorców, ich organizacjom oraz całemu otoczeniu biznesowemu, konkurs Verba Veritatis stanowi swoistą odpowiedź na jedno z największych wyzwań współczesnego świata, jakim jest kształtowanie społeczeństwa opartego na wiedzy. Uczestnicy konkursu przyczyniają się do upowszechniania rozwiązań, prowadzących do trwałych zmian w sposobie prowadzenia biznesu i szerzej – w gospodarce i społeczeństwie. To ich istotny wkład w budowanie kapitału społecznego – podkreśla Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF.

Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu najczęściej podejmowali tematy o dużym znaczeniu praktycznym, czyli związane z wdrażaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju w działalność operacyjną firm, wyzwaniami związanymi z raportowaniem niefinansowym w różnych branżach, konsekwencjami nadużyć na rynku finansowym i misselingu, czy też szeroko rozumianymi podstawami etyki profesjonalnej.

– Zagadnienia etyki i odpowiedzialności biznesu stały się w Polsce nieodłączną częścią edukacji studentów różnych szczebli. Jeszcze kilka lat temu była to przede wszystkim etyka normatywna i dość minimalistycznie traktowana odpowiedzialność biznesu, zaś w ostatnich latach widać wyraźnie wzrost znaczenia podejścia pragmatycznego. Chyba już wszyscy – nie tylko na uczelniach wyższych, ale i w najlepszych firmach oraz organizacjach – doceniają potrzebę powiązania szczegółowych zagadnień z obszaru finansów, rachunkowości, ekonomii i zarządzania z etyką, odpowiedzialnością społeczną i wyzwaniami zrównoważonego rozwoju, przed którymi stoimy, szczególnie w obliczu kryzysu klimatycznego – zauważa prof. ALK dr hab. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego.

Laureatów tegorocznej edycji konkursu wyłoniła Kapituła w składzie: prof. dr hab. Bolesław Rok (Przewodniczący Jury, Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego), Andrzej Chmielecki (Sekretarz Kapituły, Doradca ZPF ds. Raportowania Niefinansowego), dr Marta Karwacka (SENSA Sustainable Thinking), dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska (Uniwersytet Wrocławski), Ewa Sowińska (EsoAudit s.c.) oraz Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Przy ocenie prac pod uwagę brane były takie kryteria, jak: wartość merytoryczna pracy, znaczenie praktyczne, innowacyjność czy warsztat naukowy. Łączna pula nagród, ufundowanych przez: Polpharma Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., BEST S.A. oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wyniosła 11 tysięcy złotych. Laureatom wręczono również nagrody książkowe, ufundowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 5 grudnia 2019 roku podczas Kongresu Consumer Finance.