Fundusz Kropli Beskidu przeznacza 120 000 zł na projekty ekologiczne edukacyjno-inwestycyjne w placówkach oświatowych Beskidu Sądeckiego

18 października 2015

Dotyczy firmy: Coca-Cola HBC Polska,

Fundusz Kropli Beskidu ogłasza kolejną edycję programu grantowego wspierającego działania mające na celu oszczędzanie wody poprzez modernizację infrastruktury wodnej w instytucjach oświatowych, a także edukację ekologiczną w tym zakresie. Zwycięskie szkoły i przedszkola otrzymają nawet 20 000 złotych na własne projekty oszczędzające wodę!

Celem programu jest wsparcie merytoryczne i finansowe oraz aktywizowanie lokalnych społeczności do podejmowania działań mających na celu ochronę i poszanowanie zasobów wodnych regionu Beskidu Sądeckiego, który od wielu lat dotyka susza. Program kierowany jest do czterech gmin: Krynicy Zdroju, Muszyny, Piwnicznej Zdroju i Rytra, położonych na atrakcyjnych przyrodniczo terenach Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należącego do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Konkurs, realizowany przez Fundację Fundusz Partnerstwa z Krakowa skierowany jest do samorządowych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół z terenu objętego działaniem. Mogą one otrzymać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 20.000 zł na działania modernizacyjne połączone z działaniami edukacyjnymi. W ramach dotacji finansowane będą koszty zakupu urządzeń, a także ich montażu do 10% wnioskowanej dotacji. Obowiązkowym elementem projektów są działania edukacyjne, popularyzujące wiedzę na temat ochrony zasobów wodnych i korzyści z nich wynikających. W ten sposób program zachęca nauczycieli do kreatywnego edukowania dzieci na temat sposobów oszczędności wody, np. przez wspólne monitorowanie jej zużycia czy przeprowadzanie konkursów szkolnych propagujących takie działania.

W ramach konkursu, wymagane jest również przeprowadzenie przez instytucje oświatowe analizy zużycia wody, która ma pomóc wygenerować pomysły modernizacyjne oraz organizacyjne w celu jego zmniejszenia. Ostatecznie przedstawione projekty mają wykazać również pozytywne, długofalowe efekty wdrożenia przyjętych rozwiązań.

Termin zgłaszania wniosków upływa 26 listopada 2015 roku. Środki z dotacji mogą być wykorzystane od grudnia 2015 do maja 2016 roku.

Regulamin Funduszu Kropli Beskidu oraz dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie: www.ffp.org.pl oraz www.fkb.org.pl.

Fundusz Kropli Beskidu został zainicjowany w 2005 r. przez firmy systemu Coca-Cola w Polsce: Coca-Cola Poland Services i Coca-Cola HBC Polska oraz fundacje: Fundusz Partnerstwa i Fundację Partnerstwo dla Środowiska Środki finansowe przeznaczone na działalność Funduszu Kropli Beskidu w okresie 2005 – 2015 r. przekroczyły 1 300 000 złotych. W tym czasie zrealizowano blisko 100 przedsięwzięć przyczyniających się do ochrony zasobów wodnych w Beskidzie Sądeckim.