Forum Odpowiedzialnego Biznesu partnerem polskiego tłumaczenia GRI G4

28 czerwca 2016

Raportowania pozafinansowej działalności firm, m.in. wpływu na środowisko i społeczeństwo staje się nie tylko coraz popularniejsze, ale niebawem również obowiązkowe dla niektórych firm. Od teraz najnowsze, międzynarodowe standardy sprawozdawczości z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu dostępne są w języku polskim. Forum Odpowiedzialnego Biznesu znalazło się w gronie sześciu organizacji, które wsparły tłumaczenie wytycznych.

Proces raportowania społecznego nabiera coraz większego znaczenia, a to za sprawę wprowadzonej przez Unię Europejską w 2014 roku dyrektywy ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności (dyrektywa 2014/95/UE). Dyrektywa stanowi pozytywny sygnał ze strony europejskich instytucji dla transparentności firm i w ogóle działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Nowe wymogi mogą spowodować znaczny wzrost zainteresowania tematem raportowania społecznego, które niesie dla samych firm wiele korzyści. A do nich należy zaliczyć między innymi: poprawę relacji z otoczeniem, wsparcie i porządkowanie procesów zarządczych, posiadanie kompletnego źródła informacji o niefinansowej działalności firmy dla inwestorów czy mediów. W ten sposób zapewnienie narzędzi w języku polskim używanych do raportowania społecznego jest zarówno potrzebne, ale jednocześnie przydatne.

Wytyczne po polsku

Wiele z określeń, sformułowań czy nazw może okazać się nieznane przedsiębiorcom. W ten sposób powstawała by realna bariera dla rozwoju sprawozdawczości niefinansowej. Posiadanie polskiego tłumaczenia najpopularniejszego, międzynarodowego standardu raportowania społecznego Global Reporting Initiative (GRI), nowych wytycznych G4 ułatwi przedstawicielom biznesu podjęcie się tego działania.

Proces tłumaczenia został zainicjowany przez Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Zespół zlecił Grupie Roboczej ds. monitorowania trendów CSR zbadanie możliwości przetłumaczenia ww. standardu na język polski.

Następnie w sam proces konsultacji i tłumaczenia  wytycznych na język polski zostali zaangażowani eksperci tematu raportowania społecznego. Osoby te czuwały nad zachowaniem poprawności dokonywanego przekładu.

Od dziś wytyczne stają się bardziej dostępne dla polskiego biznesu. Choć wiele firm w Polsce wydało już raporty społeczne w oparciu o GRI G4, to jednak brak oficjalnego tłumaczenia mógł stanowić barierę dla niektórych dyrektorów czy menadżerów. Teraz dzięki zaangażowaniu także mojej organizacji, biznes w Polsce otrzymuje gotowe, darmowe narzędzie do doskonalenia procesu ujawniania danych niefinansowychtłumaczy Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Forum Odpowiedzialnego Biznesu od ponad 15 lat wspiera rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, której nieodłączną częścią jest raportowanie społeczne. Tym bardziej cieszmy się z inicjatyw takich jak ta dotycząca polskiego tłumaczenia GRI G4  – dodaje prezeska Forum, która pracowała także w grupie zatwierdzającej tłumaczenie Wytycznych na język polski.

Coraz więcej polskich firm publikuje swoje raporty społeczne i angażuje się w różnorodne działania związane z CSR. Dzieje się tak dlatego, że odpowiedzialne podejście do biznesu stwarza przedsiębiorcom szansę na osiągnięcie nowych przewag konkurencyjnych. Firmy prowadzące swoją działalność w sposób społecznie odpowiedzialny potrafią efektywnie wykorzystywać zasoby środowiskowe i materiałowe, sprawnie zarządzać zasobami ludzkimi, a także budować trwałe relacje z otoczeniem – podkreśla wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. – Obowiązek ujawniania danych pozafinansowych dotyczyć będzie ok. 300 firm w Polsce. Pomocnym w wypełnieniu tego obowiązku sprawozdawczości może być standard raportowania wypracowany przez międzynarodową organizację Global Reporting Initiative – dodaje.

Partnerami tłumaczenia są następujące organizacje: Ministerstwo Rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte, Grupa LOTOS S.A., Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Provident Polska S.A.

Wytyczne GRI G4 ogłoszone zostały 28 czerwca 2016 roku. Dostępne są bezpłatnie, do pobrania pod adresem http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/g4-pl/.

W skład Peer Review Committee (PRC), nadzorującego proces tłumaczenia wchodziły:

  • Beata Faracik; Prezeska Zarządu, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu;
  • Jacqueline Kacprzak; radca ministra w Departamencie Innowacji i Przemysłu, Sekretarz Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki;
  • Mirella Panek-Owsiańska; Prezeska Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu;
  • Aleksandra Stanek-Kowalczyk; Senior Manager Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte;
  • Liliana Anam, CEO CSRinfo, jako Chairman;

GRI G4

Celem Ramowych Zasad Raportowania GRI jest stworzenie ogólnie przyjętych ram dla raportowania ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych aspektów funkcjonowania organizacji; ram zaprojektowanych do użytku przez organizacje dowolnego rozmiaru, sektora oraz o dowolnej lokalizacji.

Uwzględniają one praktyczne aspekty funkcjonowania różnorodnych organizacji, od małych firm do organizacji/przedsiębiorstw międzynarodowych prowadzących operacje na całym świecie.

W 2013 roku GRI opublikowało najnowsze i najpełniejsze wytyczne raportowania społecznego G4. Norma ta poszerza zakres raportowania społecznego w obszarze angażowania interesariuszy w proces tworzenia raportu, podkreślenia roli łańcucha wartości oraz doboru treści, które powinny pojawić się w raporcie pod względem ich istotności.

Wytyczne GRI dostępne są bezpłatnie. Stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla firm.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum od 10 lat współorganizuje konkurs Raporty Społeczne. W 2014 roku dołączyło do międzynarodowego grona Interesariuszy (Organizational Stakeholders) Global Reporting Initiative (OS GRI). Pod adresem: http://odpowiedzialnybiznes.pl/informacje/reportingliveblog/, prowadzi liveblog poświęcony zagadnieniu raportowania społecznego. Oprócz tego organizuje wydarzenia na ten temat i wydaje publikacje, w tym jedną z najlepiej ukazujących zagadnienie: Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego.