FOB dołącza do Partnerstwa „Razem dla środowiska”

30 marca 2017

Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączyło do Partnerstwa „Razem dla środowiska”, inicjatywy Centrum UNEP/GRID-Warszawa, ośrodka realizującego w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), którego celem jest dążenie do zrównoważonego rozwoju w warunkach współpracy wielu stron, w oparciu o zasadę odpowiedzialności za środowisko.

Partnerstwo ma służyć wymianie myśli, idei, doświadczeń, dobrych praktyk oraz wiązaniu szerokiej współpracy na rzecz realizacji SDGs. Działania Partnerstwa ukierunkowane są na edukację i budowanie świadomości. Partnerstwo inicjuje i realizuje projekty na rzecz realizacji SDGs związanych ze środowiskiem.

Jesteśmy świadomi pilnej potrzeby realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), a szczególnie tych spośród nich, które odnoszą się do kwestii środowiskowych. Jesteśmy przekonani, że szerokie partnerstwo i współpraca będą stanowić skuteczną drogę do realizacji SDGs do 2030 roku.
– Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Partnerstwo zrzesza:
-firmy, zrzeszenia firm i izby gospodarcze,
-instytucje naukowe i badawczo-rozwojowe,
-jednostki administracji publicznej, centralne i samorządowe,
-organizacje pozarządowe oraz inicjatywy nieformalne,
-osoby indywidualne.

Przystępując do partnerstwa FOB podpisało się pod deklaracją na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju:

My, niżej podpisani,

ŚWIADOMI uniwersalnego znaczenia Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, przyjętej w dniu 25 września 2015 roku na Szczycie Zrównoważonego Rozwoju zwołanym w Nowym Jorku przez Narody Zjednoczone;

POTWIERDZAJĄC, iż Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska odgrywa ważną rolę we wdrażaniu środowiskowego wymiaru zrównoważonego rozwoju i monitorowaniu postępów, w tym zapewnianiu informacji istotnych dla kształtowania polityki, poprzez procesy oceny, takie jak Global Environment Outlook – co podkreślono w pkt 15 rezolucji 2/5 drugiego Zgromadzenia Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEA-2), które miało miejsce w dniach 23-27 maja 2016 w Nairobi;

PRZYWOŁUJĄC Cel 17 Zrównoważonego Rozwoju, wzywający do uzupełnienia Światowego Partnerstwa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju o wielostronne partnerstwa, mobilizujące i dzielące się wiedzą, kompetencjami merytorycznymi, technologiami i środkami finansowymi (pkt 17.16), oraz stwierdzający, że efektywne partnerstwa publiczne, publiczno-prywatne i obywatelskie, działające w oparciu o doświadczenia partnerstw i ich strategie pozyskiwania środków powinny być wspierane i promowane (pkt 17.17);

PRZEKONANI, że pomyślne wdrożenie zrównoważonego rozwoju będzie zależeć od aktywnego zaangażowania zarówno sektora publicznego jak i prywatnego, a także tworzenia partnerstw z udziałem przedsiębiorstw, administracji publicznej, władz lokalnych, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych – zgodnie z dokumentem końcowym „Przyszłość jakiej chcemy” Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (Szczyt Ziemi 2012, Rio + 20);

ZDECYDOWANI promować i wspierać działania przyczyniające się do realizacji wymiaru środowiskowego Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030;

WYRAŻAMY INTENCJĘ WSPÓŁPRACY w ramach niniejszej Inicjatywy Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Deklarujemy gotowość:

  • podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwijania Inicjatywy Partnerstwa;
  • poszerzania wiedzy o zrównoważonym rozwoju oraz ochronie środowiska;
  • propagowania idei zrównoważonego rozwoju.

źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Partnerstwa „Razem dla środowiska” Centrum UNEP/GRID-Warszawa