Działamy odpowiedzialnie

25 września 2019

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju rozpoczyna kampanię informacyjną promującą postawy odpowiedzialnej konsumpcji. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju podejmujemy we współpracy z biznesem i partnerami społeczno-gospodarczymi. W ramach kampanii upowszechniane są broszury informacyjne opracowane przez ekspertów Grupy Roboczej ds. Konsumenckich, do której należą przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, instytucji publicznych, firm oraz uczelni. Grupa robocza, stanowiąca forum otwartego dialogu, działa przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – którego pracom przewodniczy Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

W trosce o środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo każdego z nas rozpoczynamy kampanię promującą „odpowiedzialną konsumpcję”. We współpracy z partnerami zewnętrznymi przygotowaliśmy zestaw wskazówek i propozycji działań, jakie może podjąć każdy z nas na co dzień w takich obszarach jak: zrównoważony dom, transport, zdrowie  oraz odpowiedzialne zakupy i korzystanie z produktów finansowych. Zrównoważony rozwój to droga, którą uświadomić sobie musi każdy z nas. Każdy z nas ma na to realny wpływ mówi Jerzy Kwieciński, Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Kampania rusza w Światowym Dniu Działania #Act4SDGs, czyli kolejną rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Celów Zrównoważonego Rozwoju – SDGs.

Przez 5 najbliższych tygodni będziemy upowszechniać postawy i działania konsumenckie, które można podejmować, zmieniając swoje nawyki w różnych obszarach życia. Na potrzeby kampanii opracowano pięć broszur i animacji nawiązujących do pięciu obszarów, w których świadomy konsument może podejmować decyzje korzystne dla środowiska, ale także dla własnego zdrowia, finansów oraz społeczności lokalnej! Te obszary to elementy codziennego życia: zakupy i konsumpcja, transport, zrównoważone życie w domu, produkty finansowe oraz dbałość o zdrowie.

Raport ONZ (UN Environment) na temat stanu środowiska na Ziemi „Zdrowa planeta, zdrowi ludzie” podkreśla, że aby zrealizować Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz osiągnąć uzgodnione na szczeblu międzynarodowym cele środowiskowe nie będzie wystarczające wprowadzenie środków branych pod uwagę dotychczas. Do zmiany transformacyjnej konieczne będą działania oddolne – przemiana praktyk społecznych, wartości, postaw i norm kulturowych. Aby nadać tym zmianom większej dynamiki trzeba szerszego promowania postaw odpowiedzialnej konsumpcji – ta kampania ma temu służyć.

Broszury informacyjne

Broszury i animacje upowszechniane przez partnerów kampanii zostały opracowane przez Grupę Roboczą ds. Konsumenckich w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Współautorami opracowań są organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje publiczne, firmy oraz uczelnie. Rolę koordynatora grupy roboczej pełni Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizacja pozarządowa od 19 lat upowszechniająca standardy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce.

– Broszury informacyjne „Odpowiedzialny konsument” w sposób bardzo przystępny prezentują tematy niezwykle istotne z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Co ważne są wynikiem współpracy wielu ekspertów, a więc stanowią nie tylko bardzo wartościowy, ale i kompletny materiał edukacyjny. Firmy, które aktywnie działają na rzecz CSR w Polsce, mogą go wykorzystywać i w ten sposób zwiększać świadomość swoich interesariuszy. Suma różnych działań wszystkich stron przybliża nas do realizacji Agendy 2030, której przyjęcie właśnie obchodzimy. Serdecznie dziękujemy Ministrowi Finansów, Inwestycji i Rozwoju za inicjatywę i stworzenie przestrzeni do realizacji tak wartościowego pomysłu w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, w której działa Grupa Robocza ds. Konsumenckich, którą z kolei Forum Odpowiedzialnego Biznesu ma przyjemność koordynować– mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Broszury odnoszą się do 5 obszarów, w których każdy z nas może podejmować decyzje korzystne dla środowiska, ale także dla własnego zdrowia, finansów oraz społeczności lokalnej.

Działania informacyjne

Zaangażowanie wielu podmiotów pozwoliło na osiągnięcie ciekawego i wielostronnego spojrzenia na to, w jaki sposób każdy z nas może dokonywać codziennych, choćby drobnych wyborów, które jednak mają moc, by zmieniać rzeczywistość.

Przygotowanie materiałów to zaledwie początek drogi – niezwykle ważne jest, by jak najwięcej osób włączyło się we wzmacnianie trendu zrównoważonej konsumpcji, m.in. wykorzystując opracowane broszury i animacje. Dlatego zachęcamy do wykorzystania opracowanych materiałów w informacjach prasowych prasowych i mediach (broszury dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0).

Broszury i animacje na temat zrównoważonej konsumpcji dostępne są od 25 września 2019 r. na stronie internetowej ministerstwa oraz partnerów współpracujących. Kampania będzie prowadzona również w mediach społecznościowych.

W pięciu kolejnych tygodniach tematycznych promowana będzie jedna broszura poświęcona konkretnemu zagadnieniu. Animacje udostępniane w mediach społecznościowych będą zachęcały do zapoznania się z informacjami w broszurach.