Castorama wzmacnia działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

17 marca 2020

Dotyczy firmy: Castorama,

Dyrektor generalny Castorama Polska, Sebastien Krysiak, podpisał deklarację przyspieszenia osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez ONZ. Castorama, od początku istnienia Agendy 2030, wpisała w swoją strategię zadania związane z jej realizacją. Obecna deklaracja jest zdecydowanym sygnałem wzmacniania starań firmy w newralgicznych obszarach. Wśród nich znalazły się działania m.in. na rzecz efektywnego wykorzystywania mniejszej ilości zasobów, przedłużania życia produktów oraz oszczędzania energii i wody.

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która zawiera 17 globalnych celów, została przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie ONZ w 2015 r. Cele te i powiązane z nimi zadania dotyczą trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju na świecie: gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Zdaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych, sektor prywatny odgrywa kluczową rolę w ich realizacji. Praktyki realizowane przez spółkę wpisują się w szeroki zakres programu Agenda 2030, jednak pomagając milionom ludzi w ulepszaniu swoich domów, Castorama zwraca szczególną uwagę na cele związane z ochroną środowiska oraz zrównoważoną produkcją i konsumpcją.

Wyznaczone przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju wskazują kierunek podejmowanych decyzji, które powinny dążyć do ich implementacji zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. Podobną strategię przyjęła firma Castorama, która uwzględniła cele Agendy w swojej polityce i Planie Zrównoważonego Rozwoju. Ten ostatni skupia się na trosce o środowisko naturalne, ale także bezpieczeństwo i dobrobyt ludzi, wyróżniając cztery, główne aspekty:

  1. racjonalizowania zużycia wody, energii elektrycznej;
  2. ponownego wykorzystywanie i przedłużania życia produktów;
  3. tworzenia przyjaznych domów i życia w zgodzie z naturą;
  4. bycia częścią społeczności, która pomaga milionom osób w ulepszaniu miejsc, w których żyją.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ są ukierunkowane globalnie. Sama ich realizacja jest monitorowana za pomocą wielu wskaźników, co stanowi zmianę w porównaniu do wcześniej podejmowanych inicjatyw. Sposób raportowania pozwoli na dokładniejszą weryfikację realizacji działań. Castorama Polska w ramach Grupy Kingfisher co roku raportuje wybrane wskaźniki niefinansowe dotyczące zrównoważonego rozwoju. Pozwala to na bieżąco sprawdzać postęp w realizacji zalecanych celów.

Oprócz Planu Zrównoważonego Rozwoju, skupiającego się na środowisku naturalnym i społecznościach lokalnych, spółka podejmuje szereg działań zmierzających do intensyfikacji wdrożenia Agendy 2030 i wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom w niej sformułowanym. Inicjatywy te dotyczą m.in. edukacji, innowacyjności czy wzrostu gospodarczego. Informację na ich temat są corocznie publikowane w wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Źródło: mat. pras.