Aktualności

16.07.2018

6 megatrendów będzie miało największy wpływ na kształt globalnej gospodarki

Momentami przełomowymi w historii ludzkości było wynalezienie maszyny parowej, żarówki i komputera, a potem internetu. Obecnie czynników, które mogą mieć równie znaczący wpływ na gospodarkę i społeczeństwo jest znacznie więcej. Są to automatyzacja i robotyzacja, internet rzeczy czy sztuczna inteligencja. Eksperci firmy doradczej Deloitte wskazali sześć megatrendów, które w najbliższych latach zmienią oblicze polskiej i światowej gospodarki. To przemysł 4.0, model gospodarki o obiegu zamkniętym, zrównoważone finanse, rynek talentów, „srebrna gospodarka” oraz elektromobilność. Deloitte jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
10.07.2018

„Globalne obowiązki – realizacja Celów” – nowy raport SDG Index and Dashboards

Bertelsmann Stiftung i SDSN (Sustainable Development Solutions Network), opublikowały trzecią edycję Raportu "SDG Index and Dashboards (pn."Globalne obowiązki - realizacja celów"). Publikacji prezentuje dane dla wszystkich 193 państw członkowskich ONZ i ocenia, czy kraje są na dobrej drodze do spełnienia każdego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W tym roku na czele rankingu stoją Szwecja, Dania i Finlandia. Polska zajęła 32 miejsce.
20.06.2018

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało pierwszy raport z realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju. Raport opracowano na potrzeby przeglądu realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju, zdefiniowanych w Rezolucji ONZ – Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Raport został przyjęty przez Radę Ministrów 5 czerwca 2018 r.
18.06.2018

Europejska Nagroda Zrównoważonego Rozwoju

Komisja Europejska oficjalnie otworzyła nabór zgłoszeń do ubiegania się o pierwszą Europejską Nagrodę Zrównoważonego Rozwoju. Inicjatywa ta, będąca odpowiedzią na propozycję CSR Europe i wsparcie dla wielostronnej platformy UE w zakresie celów zrównoważonego rozwoju, ma na celu nagradzanie wysiłków i kreatywności europejskich obywateli, przedsiębiorstw i organizacji.
14.06.2018

Współpraca sektorowa może odgrywać wiodącą rolę w realizacji celów zrównoważonego rozwoju

CSR Europe i PwC przeprowadziły badania nad tym, w jaki sposób europejskie stowarzyszenia branżowe współpracują ze swoimi członkami nad osiągnięciem Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals). Autorzy raportu podkreślają, że stowarzyszenia sektorowe mają ważną rolę do odegrania w pomaganiu swoim członkom zrozumieć znaczenie Celów i zachęcać ich do podejmowania działań w ramach współpracy sektorowej i międzysektorowej.
12.06.2018

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w krajach Morza Bałtyckiego

Rada Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Balic Sea States) opublikowała nowy raport poświęcony postępom w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w krajach Morza Bałtyckiego. W raporcie Baltic 2030: Bumps on the Road przedstawiono przegląd poziomów zaawansowania wdrażania Agendy 2030 w regionie. Celem publikacji jest informowanie o strategiach i dyskusja na temat współpracy krajowej i regionalnej.
05.06.2018

Światowy Dzień Środowiska w działaniach biznesu

5 czerwca przypada Światowy Dzień Środowiska, który na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ. Data ta ma przypominać główne hasła konferencji, podczas której po raz pierwszy temat ochrony środowiska naturalnego został wskazany jako kluczowy w działaniach państw. Także biznes, w ramach swojej odpowiedzialności społecznej, włącza się do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, poprzez zmianę w strategii działania, nowe, przyjazne środowisku technologie czy edukację konsumentów.
14.05.2018

Świadome zarządzanie wpływem społecznym pozwoli firmie przyciągnąć najlepszych pracowników

Dla odpowiedzialnych firm 4.0 równie ważne, jak osiągnięcie satysfakcjonujących wyników finansowych, jest poszanowanie i troska o otoczenie społeczne, w tym również o pracowników. Jak wynika z kolejnej edycji globalnego badania „Human Capital Trends 2018”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte największy wpływ na zmiany w HR mają rosnąca siła jednostki, konieczność wypełniania przez firmy misji społecznej oraz technologie. Przekształcenie w odpowiedzialną firmę 4.0 nie będzie jednak możliwe bez współpracy pomiędzy członkami zarządu.
14.05.2018

Mapa drogowa do maksymalizacji wpływu biznesu na realizację SDGs

Światowa Rada Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development - WBCSD) opracowała zbiór wytycznych, które zapewniają uporządkowane ramy i podejście, które może wesprzeć firmy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w poszczególnych sektorach.
19.04.2018

P&G ogłasza nowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska

Spółka Procter & Gamble ogłosiła , iż udało jej się zrealizować cele przewidziane w programie działań do roku 2020 w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska. Firma zamierza wdrożyć jeszcze niezrealizowane cele oraz przygotowała nowe sięgające roku 2030. Program, w którym zawarte zostały cele, nosi tytuł „Ambicje na rok 2030”, a jego zadaniem jest umożliwianie pozytywnych zmian w zakresie środowiska oraz społeczeństwa i zachęcanie do ich wprowadzania przy jednoczesnym tworzeniu wartości dla spółki i konsumentów.
14.03.2018

Badanie OECD dotyczące łańcucha dostaw w branży tekstylnej

W ramach przyjętych wytycznych dotyczących zachowania należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowo-obuwniczym, OECD przeprowadza szereg ankiet adresowanych do sektora MŚP.
12.03.2018

Dobre praktyki szczęścia – raport

Raport Global Happiness Policy Report (Raport Globalnej Polityki Szczęścia) zawiera pierwsze efekty działań Globalnej Rady Szczęścia, której celem jest zbieranie najlepszych praktyk w zakresie polityki dotyczącej szczęścia. Jako publikacja towarzysząca do "World Happiness Report" (WHR) - poświęconej temu które kraje i dlaczego, są szczęśliwe - Raport pomaga wypełnić lukę, w jaki sposób pomóc krajom rozwiniętym w nauce o szczęściu i zastosowaniach politycznych. Raport został przedstawiony na Światowym Szczycie Rządowym (World Government Summit), które odbyło się w Dubaju w dniu 10 lutego 2018 r.
01.03.2018

Trendy w raportowaniu niefinansowym – raport WBCSD

Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) i Rada ds. Standardów Ujawniania Informacji Dotyczących Klimatu (Climate Disclosure Standards Board CDSB) opublikowały raport, prezentujący globalne i regionalne trendy w ujawnianiu danych na temat środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG).
19.02.2018

Ethisphere Institute ogłosił listę najbardziej etycznych firm świata

Instytut Ethisphere, zajmujący się definiowaniem i promowaniem standardów etycznych praktyk biznesowych, ogłosił listę 135 najbardziej etycznych firm na świecie. Wśród 135 organizacji z 23 krajów znaleźli się także partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
06.02.2018

Raport globalnych szans dla zrównoważonego biznesu

DNV GL, United Nations Global Compact i organizacja Sustainia opublikowały, już po raz 4., Global Opportunity Report, w którym pokazują szanse dla rozwoju zrównoważonego biznesu, wynikające z największych światowych wyzwań. W poprzednich raportach autorzy skupiali się na pięciu największych zagrożeniach na świecie, które mogą być źródłem szans dla biznesu, w tym roku przyjęte zostało jednak inne podejście i opracowując wyniki skupiono się na Celach Zrównoważonego Rozwoju, które, na chwilę obecną, mają najmniejszą szansę na realizację do 2030 r.