Rada Odpowiedzialnego Przywództwa

Rada Odpowiedzialnego Przywództwa to inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ma stanowić forum współpracy, w skład którego wchodzą prezesi i prezeski oraz członkowie i członkinie zarządów firm partnerskich FOB, a także Zarząd Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przyświeca jej założenie, że inicjowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR jest zadaniem również osób zarządzających firmami. Celem funkcjonowania Rady jest wprowadzenie do debaty publicznej w Polsce głosów CEO przekonanych o korzyściach płynących z prowadzenia biznesu w sposób etyczny. Inicjatywa zainaugurowana została 12 kwietnia 2018 r. podczas 7. Targów CSR.

Partnerami medialnymi inicjatywy są Rzeczpospolita oraz Harvard Business Review Polska.

Rada Odpowiedzialnego Przywództwa to zespół świadomych, odpowiedzialnych liderów biznesu. Tych, którzy na co dzień zarządzają firmami zespołami ludzkimi, na bieżąco uczestniczą w zmianach gospodarczo – społecznych i je kreują. Nas wszystkich, dla których w biznesie liczą się wartości i troska o przyszłe pokolenia.

Dla nas ważne jest widzenie świata poprzez pryzmat odpowiedzialności rozumianej jako przyczyna i skutek. Rozwój nie tylko w osobistym wymiarze, ale w kontekście inspirowania i dzielenia się wiedzą. Przekładanie teorii w mądrą praktykę.

Odpowiedzialny i zrównoważony biznes oparty na świadomym wspólnym działaniu może wspierać długotrwały i stabilny rozwój gospodarki i naszych firm.  Budowanie organizacji opartych o zasady zrównoważonego rozwoju, o wartości, to nasza odpowiedzialność. W świetle postępujących szybko zmian w otaczającym świecie, my – liderzy, szczególnie potrzebujemy mocnych fundamentów, współpracy i wzajemnego wspierania się w osiąganiu wspólnego celu.

Równocześnie, Rada Odpowiedzialnego Przywództwa to odpowiedź na potrzeby osób na co dzień zajmujących się społeczną odpowiedzialnością biznesu, poszukujących wsparcia na najwyższym poziomie zarządzania firmami. Różnorodność naszych działań i postrzegania otoczenia to znakomity materiał do tego byśmy nawzajem dla siebie byli inspiracją w upowszechnianiu idei firm opartych na zrównoważonym i odpowiedzialnym biznesie.

Rada to także miejsce, w którym każdy z nas, codziennie zarządzający dużymi, często rozproszonymi  zespołami, podejmujący decyzje mające wpływ wykraczający poza firmy, za które jesteśmy odpowiedzialni, może inicjować dyskusje, dzielić się wątpliwościami i wiedzą, by idea zrównoważonego rozwoju nie była tylko ideą, ale stała się praktyką.

Cele Rady Odpowiedzialnego Przywództwa

Ideą Rady jest wzmacnianie wśród liderów potrzeby upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu i odpowiedzialnego przywództwa, poszerzanie wiedzy członków Rady w tym obszarze oraz wprowadzenie do debaty publicznej w Polsce głosów CEO przekonanych o wartości  idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

Rekomendacje Rady Odpowiedzialnego Przywództwa

Towarzyszące spotkaniu wystąpienie gościa zewnętrznego lub jednego z Członków Rady, uznanego autorytetu i/lub eksperta w jednej z dziedzin stanowić będzie inspirację do dyskusji Rady. Rada każdorazowo przygotuje swoją rekomendację dotyczącą głównego tematu spotkania. Docelowo zakładane jest sformułowanie listy Dziesięciu Rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa.

1. REKOMENDACJA: Postępowanie etyczne to takie, które oparte jest na wartościach głęboko humanistycznych, takich jak godność, szacunek i rozwój. Poszanowanie praw człowieka nie może pozostać w sferze deklaracji. Jest niezmienną podstawą dla wszystkich organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zadaniem każdej z branż jest podjęcie refleksji nad swoją aktywnością z uwzględnieniem potrzeb szerokiego grona jej interesariuszy i specyfiki danej branży (czytaj więcej…)

2. REKOMENDACJA: Każda firma wpływa na środowisko niezależnie od rodzaju działalności, dlatego jest ono kluczowym interesariuszem. Zaangażowanie na rzecz środowiska wynikać powinno z poczucia współodpowiedzialności przedsiębiorstw za funkcjonowanie przyszłych pokoleń. Firma powinna ograniczać swój negatywny wpływ na środowisko i dążyć do zwiększania wpływu pozytywnego. Sukces uda się osiągnąć jedynie dzięki szczeremu zaangażowaniu i współpracy wielu podmiotów: rządów państw, przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych i środowiskowych oraz społeczeństwa (czytaj więcej…)